Tvilsom markedsføring av finansielle spareprodukter

Diderik Lund

Published in Samfunnsøkonomen, vol. 7,  2014

pp. 4-15

Bilde av Econ Journal Watch logo

Salg av nye, kompliserte finansielle produkter til kunder som ikke forsto dem, bidro til finanskrisen. I flere rettssaker hevdet kundene at de var feilinformert om risikoen knyttet til produktene. Av tre slike saker i Høyesterett i 2012 endte bare den ene med at kunden, Røeggen, fikk medhold. I Fokussaken hadde 80 kunder tapt 87 prosent av investert beløp, men ingen fikk erstatning. Gjennomgangen viser flere grovt misvisende trekk ved informasjon fra banken. Flere bankansatte hadde mangelfull forståelse av produktet de solgte. Noen forslag til endret regulering blir drøftet. Krav til standardisering av informasjon kan føre til overforenkling.
 

Full text here

 

Published Oct. 20, 2014 1:31 PM - Last modified Apr. 7, 2015 11:07 AM