Skatteopplegget for 2016 – 2018: Noen kommentarer

Vidar Christiansen

Photo: Samfunnsøkonomen

Published in:

Samfunnsøkonomen, nummer 5 2015.

Lenke til artikkelen

Abstract:

Regjeringen har i høst lagt fram forslag til skattereform som består av konkrete forslag for 2106 og skisse til videre endringer i løpet av 2017 – 18. Mange av forslagene er i tråd med anbefalingene fra Scheel-utvalget og vil bidra til mer samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk. Men ut fra politiske preferanser avviker en på en rekke punkter ved å beholde flere fradrag, ved å opprettholde favoriseringen av boliger og ved å kutte i formuesskatten. Og når det gjelder effekter på arbeidstilbud og økonomisk vekst, overselger en virkningene. Tiltak mot overskuddsflytting og uthuling av skattegrunnlag, redusert betydning av rentefradrag, momsreformer i riktig retning, mer effektiv beskatning av finanssektoren og vern om viktige nøytralitetsprinsipper i forholdet mellom beskatning av ulike inntektsformer er positive elementer. Redusert selskapsskatt er riktig ut fra den internasjonale situasjonen, men Norge bør ikke være i tetgruppa i «the race to the bottom».

Published Sep. 30, 2016 5:56 PM - Last modified Oct. 14, 2016 12:24 PM