Lineær regresjon med binær eller begrenset avhengig variabel: En utdatert metode med fallgruber

John K. Dagsvik

Photo: Samfunnsøkonomen

Published in:

Samfunnsøkonomen 2015 4 pp. 28-36

Abstract:

I de siste par ti-årene har anvendelse av lineære statistiske modeller blitt stadig mer populært i sammenhenger der venstreside-variabelen er såkalt begrenset avhengig. Det hevdes at på tross av opplagte svakheter ved lineære regresjonsmodeller i slike sammenhenger, slik som at regresjonslinjen i tilfellet med binær avhengig variabel kan anta verdier utenfor intervallet [0,1], vil dette ikke ha nevneverdig praktisk betydning i typiske anvendelser. I denne artikkelen tar jeg opp til diskusjon uheldige egenskaper ved den lineære sannsynlighetsmodellen og viser at den er et høyst diskutabelt økonometrisk verktøy.

Published Feb. 25, 2016 1:06 PM - Last modified Oct. 16, 2018 9:02 AM