Kostnader ved skattefinansiering

Vidar Christiansen

Samfunnsøkonomen

Photo: Samfunnsøkonomen

Published in:

Samfunnsøkonomen 2015 1 pp. 46-56

Abstract:

Den offisielle anbefalingen i Norge er at kostnaden ved offentlige tiltak skal blåses opp med en faktor på 1,2 med den begrunnelse at skattefinansiering skaper vridninger i økonomien. Artikkelen påpeker et antall svakheter ved dagens praksis. Gjeldene veiledning synes helt løsrevet fra det forhold at vridende skatter skyldes at en ønsker å oppnå fordelingsvirkninger som ellers ikke ville vært mulige. Den ser bort fra at de goder som finansieres kan stimulere beskattet aktivitet. Den neglisjerer investeringer i infrastruktur og arbeidsevne og betrakter godene som rene forbruksgoder. Artikkelen presenterer et rammeverk for å vurdere skattefinansieringskostnaden og argumenterer for å revurdere dagens praksis.

 

Published Feb. 27, 2015 10:52 AM - Last modified Nov. 7, 2022 10:03 AM