Norske tollbarierer

Thomas Dybvig

Sammendrag:

De norske tollsatsene på landbruksvarer er svært høye og kan på utvalgte landbruksprodukter overstige 400 prosent av inntakskost. Siden tradisjonell handelsteori predikerer at tollbarrierer fører til lavere velferd, har jeg i denne oppgaven sett på hvordan en fjerning av toll på landbruksvarer vil påvirke priser og velferd i Norge. Problemstillingen er besvart fra et teoretisk perspektiv, hvor jeg har brukt en Cobb-Douglas versjon av en Heckscher-Ohlin modell.Først utledet jeg Heckscher-Ohlin modellen for å prøve å forklare hvordan relative forskjeller i ressurstilgang gir opphav til komparative fortrinn. Da så jeg først på et tilfelle hvor det antas at tollsatsene er så høye at det fører til en lukket økonomi. Så fjernet jeg tollsatsene for å se på hvordan autarki tilpasningen, skilte seg fra fri handels tilpasningen. Dette ble videre brukt for å finne spesifikke utrykk for endringen i Norges velferd og prisnivåer. For å avgjøre størrelsen på velferd- og prisendringene, kvantifiserte jeg modellen. Det vil si at jeg fant virkelige tall for ressurstilgangen i Norge og Europa, samt parameterne i modellen. Resultatet ble at velferden vil øke med ni prosent, den relative ferdigvareprisen på landbruksvarer vil reduseres med 12 prosent og den relative faktorprisen på dyrkbar mark vil reduseres med 65 prosent.Det er knyttet stor usikkerhet til disse tallene, da de er basert på svært simplifiserende antagelser. Alt i alt kan vi kun si noe om fortegnet på endringene, og i henhold til analysen vil det si at velferden vil kunne øke hvis Norge fjerner toll på landbruksvarer, men størrelsen på den økningen er uvisst.

Les oppgaven i UiOs vitenarkiv
 

Published Oct. 28, 2016 3:07 PM - Last modified Oct. 28, 2016 3:07 PM