Jobbsikfte mellom offentlige og privat sektor - betydningen av pensjonssystemets innlåsingsmekanismer på gjenstående livsløpsinntekt

Eirik Moen

Sammendrag:

Hovedmålet med oppgaven er å undersøke i hvilken grad bytte av jobb mellom offentlig og privat sektor noen år før overgang til alderspensjon påvirker den forventede gjenstående livsløpsinntekten. Tidligere studier viser at det er klare lønnsforskjeller mellom offentlig og privat sektor, spesielt blant yrker med krav om akademisk utdannelse. Lønnsforskjellene finner en også mellom kjønnene, både innad og mellom sektorene. Lønnsforskjellene vil gi utslag på forskjellene i gjenstående livsløpinntekt. Det er klare forskjeller mellom pensjonsordningene i privat og offentlig sektor. Ulikhetene vil påvirke størrelsen på gjenstående livsløpsinntekt. Ved jobbskifter mellom offentlig og privat sektor oppstår det tap av pensjon gjennom «innlåsingsmekanismer» i pensjonssystemet. Betydningen av kostnaden på gjenstående livsløpsinntekt vil avhenge av utgangspunkt for betraktningen av inntektsforskjellene. Oppgaven tar for seg forskjellene i neddiskontert forventet gjenstående livsløpsinntekt ved jobbskifte mellom offentlig og privat sektor ved henholdsvis 40, 50 og 60 år etter kjønn, utdanningsnivå og alternative valg av pensjonsaldere ved 62 eller 67 år. Beregningene er gjennomført under ulike forutsetninger om neddiskonteringsrenten. Resultatene viser at gjenstående livsløpsinntekt for 40,50 og 60 åringer i akademiske yrker innen privat sektor har høyere neddiskontert gjenstående livsløpinntekt ved 67 år enn tilsvarende ansatte i offentlig sektor. For 50 og 60 åringer i akademiske yrker har offentlig sektor derimot høyere forventet gjenstående livsløpsinntekt ved uttak av alderspensjon ved 62 år enn tilsvarende ansatte i privat sektor. Forskjellene skyldes at inntektsnivået er høyere for ansatte i privat sektor frem til 67 år, og at alderspensjonen fra 62 år er bedre i offentlig sektor. For yrker uten krav til utdanning i privat sektor viser resultatene at mennene ved 40,50 og 60 år med uttak av alderspensjon fra 67 år har høyere gjenstående livsløpsinntekt enn tilsvarende ansatte i offentlig sektor. For 60-årige menn innen yrker uten krav til utdanning som ønsker uttak ved 62 år er gjenstående livsløpsinntekt høyere for den offentlig ansatte enn for den privat ansatte. På grunn av høyere inntektsnivå hos kvinner innen yrker uten krav til utdanning i offentlig sektor er gjenstående livsløpsinntekt høyere enn privat sektor. Offentlig ansatte menn innen akademiske yrker som ønsker å ta ut alderspensjon ved 62 år, taper gjenstående livsløpsinntekt ved overgang til privat sektor i en alder av 50 og 60 år. For uttak av alderspensjon ved 67 år vil den menn i offentlig sektor innen akademiske yrker tjene på en overgang fra offentlig til privat sektor ved 40, 50 og 60 år. Omtrent tilsvarende resultater finner vi for kvinner i offentlig sektor. Privat ansatte menn innen akademiske yrker som ønske å ta ut alderspensjon ved 62 år, taper gjenstående livsløpsinntekt ved overgang til offentlig sektor i en alder av 40 år. Ved uttak av alderspensjon fra 67 år vil menn i privat sektor innen akademiske yrker tape på overgang til offentlig sektor ved 40, 50 og 60 år. Kvinner som ønsker å ta ut alderspensjon ved 62 år vil, i motsetning til menn, i tillegg tjene på gjenstående livsløpsinntekt ved overgang i en alder av 40 år. For offentlig ansatte menn innen yrker uten krav til utdanning som ønsker uttak av alderspensjon ved 62 år reduseres gjenstående livsløpinntekt ved overgang til privat sektor ved 40, 50 og 60 år. Omtrent samme resultater gjelder for de som ønsker uttak av alderspensjon fra 67 år. Privat ansatte menn som vil få økt gjenstående livsløpsinntekt ved omtrent samtlige betraktningstidspunkter. Offentlig ansatte kvinner i yrker uten krav til utdanning vil redusere sin livsløpsinntekt ved overgang til privat sektor. Privat ansatte kvinner i yrker uten krav til utdanning vil som regel få høyere gjenstående livsløpsinntekt ved overgang til offentlig sektor.

Les oppgaven i UiOs vitenarkiv

Published Oct. 28, 2016 3:07 PM - Last modified Oct. 28, 2016 3:07 PM