Unndragelse av merverdiavgift : Beregninger av merverdiavgiftsgapet i Norge fra 1970 til 2010

Helene Cecilie Farestveit

Sammendrag:

Denne oppgaven tar for seg merverdiavgiftunndragelse gjennom å beregne et merverdiavgiftsgap for perioden 1970 til 2010. Hovedarbeidet i oppgaven har vært å beregne et teoretisk merverdiavgiftsbeløp som burde vært krevd inn dersom det ikke var noen form for unndragelse av merverdiavgift i landet. Deretter har det faktisk innbetalte beløpet blitt trukket fra det teoretiske beløpet for å danne en differanse. Selve merverdiavgiftsgapet blir presentert som differansen som andel av det teoretiske merverdiavgiftsbeløpet.Resultatene viser et merverdiavgiftsgap som varierer rundt 0 de første 20 årene, for så å variere rundt 15 prosent de neste 20 årene. Denne forskjellen skyldes mest sannsynlig at tallene for innbetalt merverdiavgift også inkluderer en investeringsavgift som var lagt på investeringer i fast kapital fram til 2002. Denne ble satt ned fra 13 prosent til 7 prosent i 1989, og rundt 1989 ser man også at det skjer store endringer i merverdiavgiftsgapet.For å se om man kan finne forklaringer for hvorfor merverdiavgiftsgapet har variert, har jeg presentert ledende grunnleggende teori om skatteunndragelse og gjort en enkel regresjon for å se om det er samsvar mellom teorien og mine data. Jeg estimerte to modeller for merverdiavgiftsunndragelse: En for perioden 1970-2010 og en for perioden 1989-2010. I den første fant jeg positiv sammenheng med konjunkturer og BNP og negativ sammenheng med avgiftsdifferensiering, investeringsavgift og BNP per innbygger. I den andre modellen fant jeg positiv sammenheng med BNP, skattebyrde og arbeidsledighet, og negativ sammenheng med standardrate og bygg- og anleggsbransjens størrelse.

Les oppgaven i UiO's vitenarkiv

Published Oct. 28, 2016 3:07 PM - Last modified Oct. 28, 2016 3:07 PM