Economics at the Faculty of Law in Oslo - The First Hundred Years

Halvor Mehlum

Memo 25/2013

I denne artikkelen tar jeg opp samfunnsøkonomiens forhold til jussen i hundreårsperioden fram til samfunnsøkonomien etableres som eget fag. Snarere enn å gi en gjennomgang av historiske milepæler, konsentrerer jeg meg om noen observasjoner som jeg mener illustrerer viktige sider av forholdet mellom juss og økonomi. Jeg avslutter med noen betraktninger om hva jussen kan ha gått glipp av ved ikke å ha deltatt i en tilsvarende revolusjon som samfunnsøkonomien opplevde.

In this article I take up the relationship between economics and law in the hundred-year period preceding the establishing of economics as a separate discipline. Rather than providing a review of historical milestones, I concentrate on some observations that illustrate the relationship between law and economics. I conclude with some reflections on what the law may have missed out on by not having participated in a similar revolution as economics experienced.

Memo pdf

Published June 23, 2014 11:03 AM - Last modified Jan. 30, 2019 9:32 AM