Økonomi og økonomer i UiOs historie: Professorkonkurransen 1876-77

Olav Bjerkholt

Memo 12/2012

 

Artikkelen behandler begivenheter som utspilte seg i 1876-77. I Stortinget ble det fremmet forslag om opprettelse av et professorat i statsøkonomi og statistikk. Forslaget fikk tilslutning av et stort flertall og etter Kongens godkjenning ble det umiddelbart satt ut i livet. Dette var det første "rene" professorat i økonomi ved Det kongelige Frederiks Universitet. Stortingsdebatten om forslaget og det etterfølgende tilsettingsprosess er behandlet utførlig. Artikkelen kan betraktes som en litt lang randmerknad til annet bind av UiOs historie 1811-2011, utgitt i ni bind i 2011.

Memo-pdf

 

 

Published June 23, 2014 10:20 AM - Last modified Jan. 30, 2019 7:55 AM