Begreper og metode

Metodegruppen vil diskutere teoretiske begreper og forskningsmetoder for å utvikle et felles begrepsapparat og utnytte de ulike disiplinenes metodologiske verktøykasse.

Foto: Wikicommons

Dette kollokviets overordnede mål er å få fullt utbytte av bredden i de konseptuelle perspektiver og metodologiske tilnærminger som anvendes i studiet av ekstremisme, på tvers av ulike disipliner.

Kollokviet vil være et forum for debatt og kritikk når det gjelder begrepsmessige uenigheter, så vel som kvalitative og kvantitative metoder i studiet av ekstremisme. Forumet vil legge til rette for en diskusjon som bygger bro mellom disiplinære begrepsforståelser og metodologiske tilnærminger.

Høyreekstremisme er som kjent et omstridt begrep - ikke bare i det offentlige ordskiftet, men også i akademiske kretser. Dessuten reiser denne typen forskning en rekke metodiske utfordringer, ettersom noen av fenomenene som studeres er tabubelagt, politisk kontroversielle eller straffbare.

Kollokviet vil også brukes som et forum for utveksling av innsamlede data mellom tema og disipliner.

Relevante databaser

  • The Right-Wing Terrorism and Violence (RTV) Dataset
  • Global Terrorism Database
  • Terrorism in Western Europe: Events Data (TWEED)

Oversikt over forskningslitteratur

Publisert 8. mars 2016 21:59 - Sist endret 10. des. 2018 13:12