Etiske problemstillinger

Etikkgruppen vil kritisk vurdere ulike etiske dilemma og styrke den etiske bevisstheten i forbindelse med forskning på ekstremisme.

Foto: Colourbox

Dette kollokviet vil bidra til å styrke refleksjonen omkring forskningsetiske dilemmaer og utfordringer i studiet av ekstremisme. Hvilke etiske dilemmaer og begrensninger står man ovenfor når man skal forske på ekstreme grupper? I hvilken grad fører forskningsetiske godkjenningsprosedyrer til at viktig forskning ikke blir gjennomført; at forskere ikke kan benytte seg av relevant kildemateriale; og at forskere ikke kan samle inn og systematisere åpent tilgengelig informasjon om ekstreme aktører?

Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold er temaer som reiser en rekke forskningsetiske problemstillinger. Denne gruppen vil sørge for at forskningsprosjekt og -design møter alle krav satt i De nasjonale forskningsetiske komiteenes retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi (NESH) og av Personvernombudet for forskning, som administreres av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).

I samarbeid med NESH planlegger vi en serie av seminarer og en kontinuerlige dialog om etiske spørsmål og dilemmaer knyttet til forskningsfeltet.

Publisert 8. mars 2016 21:58 - Sist endret 16. mars 2016 14:21