Tverrgående kollokviegrupper

Senteret har fire tverrgående kollokviegrupper som skal diskutere forskningsetiske dilemmaer, metodiske og begrepsmessige utfordringer, skape forskernettverk og utveksle kunnskap med ulike praktikere.

  • Etikkgruppen vil diskutere etiske dilemmaer og styrke den etiske bevisstheten når det gjelder forskning på ekstremisme

  • Metodegruppen vil debattere, utvikle og forbedre begrepsmessige og metodiske tilnærminger i studiet av ekstreme aktører og grupper

  • Nettverksgruppen vil legge til rette for at at ulike nasjonale og internasjonale forskere møtes og utveksler kunnskap om ulike former for ekstremisme

  • Praktikergruppen vil styrke og fordype dialogen mellom akademikere og praktikere innenfor politikken, politiet, mediene, sivilsamfunnet og skolevesenet

De første tre kollokviene vil ha et særlig fokus på forskningssamarbeid på tvers av senterets ulike tema. Det fjerde kollokviet vil tilby areaner for spredning av kunnskap til et bredt utvalg av grupper, mer spesifikt et ikke-akademiske publikum.
Publisert 7. mars 2016 16:07 - Sist endret 3. mai 2019 12:02