PhD Dissertations and Master Theses

PhD Dissertations

Aakvaag, H. (2016), Violence, revictimization and trauma-related shame and guilt. An investigation of event characteristics and mental health correlates among violence exposed men and women from the general population and among young survivors of a terrorist attack  , Universitetet i Oslo

Kristiansen, T. (2017). Det norske samfunnet som handlingsdyktig fellesskap : svikt og endring etter 22. juli-terroren, UiT, Norges arktiske universitet, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning.

Rafoss, T. (2016). Terrorens kulturelle logikk: det offentlige ordskiftet etter 22. juli, Universitetet i Oslo, Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Ravndal, J. (2017), Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe: A Comparative Analysis, Universitetet i Oslo

Renå, H. (2019),  Police Coordination in Crises. Who knew what, when, where and why in managing the terrorist attacks in Oslo and Utøya in 2011?, Universitetet i Bergen

Simonsen, A. (2015). Tragediens bilder: et prosessuelt perspektiv på nyhetsfotografier fra 22. juli, Universitetet i Bergen.

Master Theses

Aasgaard, A. (2012), Journalistikk under angrep : Om journalister og gjerningsmann

Bull, C. (2012). Er terroristen gal eller fanatisk? : En komparativ analyse av Aftenpostens og Dagbladets dekning av gjerningsmannen i forbindelse med terroraksjonen i Norge den 22. juli 2011. Universitetet i Oslo, Institutt for medier og kommunikasjon.

Bernes, Å.M. (2014) "Vi er et lite land, men vi er et stolt folk". En analyse av talen som retorisk kommunikasjon etter 22.juli,og en undersøkelse av dens retoriske resepsjon og reise, Universitetet i Bergen

Caffrey og Yaqub (2017), Trusselbias etter traumeeksponering - En Emosjonell Stroop studie av overlevende fra Utøyaterroren, Universitetet i Oslo

Dreiås, E. (2013), Terror/Teater: Forestillinger om politisk teater belyst av Christian Lollikes forestilling, Universitetet i Oslo

Eimot, K. (2014), Terrorisme i den norske mediediskursen, Universitetet i Oslo

Flesjø, S. (2013) Organisasjonstenkning i rapporten fra 22. juli-kommisjonen, Universitetet i Oslo

Harham, K. (2013), Assessing Organizational Change in the Norwegian Police: A Comparative Study of How Police Investigators Perceive the Investigative Work and the Organizational Climate Before and After The July 22, 2011 Terror Attacks, Universitetet i Oslo

Haug, M. (2016), Kollektivt minne, kortvarig virkning? Tillit i Norge etter terrorangrepet 22. juli 2011, Universitetet i Oslo

Hjellum, M. (2018) Forsvarets bistand til politiet. Endringer i bistandsinstruksen etter 22. juli 2011, Universitetet i Bergen

Jensen, S. (2016) Jakten på den gylne middelvei- en studie av organisatoriske endringer i Justis- og beredskapsdepartementet etter terrorangrepene 22. juli 2011, Universitetet i Bergen

Julfeldt, E. (2013). Fortellinger om 22. juli i Stavanger Aftenblad : Hvordan kommer arketypiske mønstre til uttrykk gjennom fortellinger om 22. juli?, Universitetet i Stavanger.

Kjos, I. (2013), Anders Behring Breiviks manifest: En idéanalyse, Universitetet i Oslo

Knapstad, I., & . (2012). 22. juli i samfunnsfagundervisningen: En utforskende studie. Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Knudsen, H og Andersson, E (2013), Mestring under angrepet på Utøya 22. juli; En kvalitativ studie av peri-traumatiske mestringsstrategier hos ungdommer under en potensielt traumatiserende hendelse, Universitetet i Oslo

Küspert, H., (2017). Biskopenes forkynnelse etter terroren på Utøya : En prekenanalyse av åtte prekener holdt etter 22. juli av biskopene i den norske kirke, Den Norske kirke, & NLA Høgskolen.Ryssdal, A. (2017)

Lindeland, C. (2016), Breivik og det europeiske Nye høyre, Universitetet i Oslo

Minde, H. (2015), Terrorangrepet på Utøya 22. juli: En studie av sammenhengen mellom ungdoms traumenarrativer og psykisk helse, Universitetet i Oslo

Pettersen-Ervik og Stenmark (2014), Traumerelatert skam: En kvalitativ studie av traumenarrativene til ungdommer som skammer seg over noe som skjedde på Utøya 22. juli, Universitetet i Oslo

Ryssdal, A. (2017) Politiets tryggleiksteneste i endring? Ein studie av PST etter 22. juli 2011, Universitetet i Bergen

Røijen, R. og  Sollie, B. (2013), Foreldreskap midt i en katastrofe. En kvalitativ studie om foreldre som hadde barn på Utøya 22. juli 2011, Universitetet i Oslo

Sethne, M. (2017), 22. juli-kommisjonen versus politiet. Hvorfor så forskjellige vurderinger?, Universitetet i Oslo

Skår, M. (2017), Hvordan påvirker terrorangrepet 22. juli 2011 planleggingen av byrommet i Oslo sentrum? Planlegging for et trygt, åpent og tilgjengelig byrom, Universitetet i Oslo

Sonnenberg, K. (2015) Når det gjelder som mest. En studie av tillit til myndigheter for å håndtere terrorangrep i Norge, Universitetet i Bergen

Stien, E., (2013). Rette ord til rett tid: En retorisk analyse av Jens Stoltenbergs taler etter terrortragedien i Oslo og på Utøya 22. juli 2011, Universitetet i Agder.

Stolpestad, B. (2015), Krisehåndtering etter terrorangrepene 22. juli 2011 - En casestudie av Forsvarets rolle i norsk krisehåndtering, Universitetet i Oslo

Skjervø, J.B (2015) Psykologiske senreaksjoner etter terroren 22. juli 2011: En sammenligningsstudie av etterlatte etter angrepet på Utøya og et utvalg av den norske normalpopulasjonen, Universitetet i Bergen

Thomstad, A. (2015). Forsvarets Beredskapsavdelinger i Oslo etter 22. juli 2011: Håndhevelsesbistand og samarbeid med Oslo politidistrikt, Forsvarets høgskole.

Wettre, J. (2014), Teater som etisk situasjon. Hva gjør teater til en etisk-dramatisk hendelse?, Universitetet i Oslo

 

Published Dec. 19, 2019 3:33 PM - Last modified Dec. 19, 2019 3:33 PM