Styrets mandat

Universitetsstyret fastsetter styringsordning og mandat for ARENA. Fakultetsstyret fastsetter senterets budsjettrammer, godkjenner senterets årlige regnskap og oppnevner medlemmer til styret.

Senterstyrets mandat:
ARENA-senterets styre har følgende hovedoppgaver:

 • Sikre at senteret videreutvikles som et ledende forskningsmiljø om politisk integrasjon og samarbeid i Europa.
 • Godkjenne overordnede faglige rammer og strategier for senterets aktiviteter.
 • Disponere senterets budsjett, samt kunne bidra til å initiere ekstern finansiering til senteret til prosjekter som ligger innenfor senterets faglige rammer.
 • Innstille ved tilsettinger, etter forberedelse av faglig leder.
 • Påse at senteret kan bidra til veiledning og forskerutdanning innenfor dette feltet.
 • Påse at senteret spiller en aktiv rolle i formidling av kunnskap om de europeiske endringsprosessene.

Styrets størrelse og sammensetning:
Styret består av 6 personer og oppnevnes for 4 år av gangen. Styret sammensettes innenfor følgende rammer:

 • Leder skal rekrutteres fra Det samfunnsvitenskapelig fakultet, men utenfor senteret. Lederen har dobbeltstemme ved stemmelikhet.
 • To styremedlemmer rekrutteres blant ansatte på ARENA.
 • Tre representanter rekrutteres utenfor fakultetet. Minst to av disse skal rekrutteres utenfor Universitetet i Oslo.

Senterets faglige leder er styrets sekretær.

ARENAs daglige ledelse:
Senterets vil ledes av faglig leder, som sammen med administrativ leder utgjør senterets lederteam. Andre seniorforskere kan knyttes til lederteamet ved behov.
Daglig leders hovedoppgaver vil være knyttet til utvikling av enhetens forskning, forskningsformidling og annen faglig basert virksomhet, og innebærer blant annet:

 • overordnet og langsiktig planlegging og prioritering av forskningssenterets faglige mål og forskningsstrategiske satsinger.
 • fremme kvalitet og produktivitet i den vitenskapelige virksomheten
 • underbygge initiativ og kreativitet med sikte på å videreføre et slagkraftig forskningsmiljø
 • målrettet profilering, nettverksbygging, utadrettet markedsføring
 • kommunikasjon med eksterne miljøer, nasjonalt og internasjonalt
 • tilrettelegging av materielle vilkår (som forskningsstøtte, utstyr, infrastruktur, driftsmidler o.l.)
Publisert 20. juli 2010 15:39 - Sist endret 22. nov. 2018 11:09