1,9 mill. til styrket samfunnseffekt av ARENAs EU-prosjekter

Forskningsrådet har tildelt ARENA 1,9 millioner kroner i forsterkningsmidler til de to Horisont 2020-prosjektene DiCE og EU3D.

Målet med Forskningsrådets forsterkningsordning er å styrke de norske virkningene av forskningen i EUs Horisont 2020-prosjekter. Totalt deler Forskningsrådet ut 42 millioner kroner til norske aktører med sentrale roller i slike EU-prosjekter.  

Nærmere to millioner av disse går til ARENA-prosjektene EU Differentiation, Democracy and Dominance (EU3D) og Differentiation: Clustering Excellence (DiCE).

ARENA-forsker John Erik Fossum er koordinator for EU3D, ett av tre samarbeidsprosjekter som har gått sammen for å styrke nettverks- og formidlingsaktiviteter i prosjektet DiCE, hvor ARENA ved Fossum er en sentral partner.

Forsterkningsmidlene gir ARENA mulighet til å formidle aktivitetene og funnene i Horisont 2020-prosjektene til norske forskningsmiljøer, myndigheter, beslutningstakere og interessegrupper. ARENA vil utvide dialogen med norsk forvaltning, politikk og interesseorganisasjoner og jobbe målrettet mot norske medier. Disse midlene vil også styrke ARENAs nettverk og samarbeid med europaforskere nasjonalt.

Stor betydning for Norge

I EU3D og DiCE forskes det på differensiering i Europa. I praksis handler det om hvordan EU-samarbeidet er strukturert, hvordan det fungerer i ulike felter av politikken, hvordan og i hvilken grad ulike land deltar i samarbeidet og hva dette betyr for demokratiet.

Differensiering har fått en fremtredende rolle på den europeiske agendaen, og debatten om hvordan EU som styringssystem er og bør differensieres står helt sentralt i utformingen av morgendagens EU.

Norge er trolig det landet som er tettest tilknyttet EU uten selv å være medlem. Derfor har utviklingen i unionen enorm innvirkning på oss, gjennom EØS-avtalen og samarbeid på de aller fleste andre saksfelt.

Norges handlingsrom påvirkes dermed direkte av EUs utvikling. Nye reformer og avtaler om tettere eller løsere integrasjon er av sentral betydning for hvilke beslutninger som «tas i Brussel» hvor Norge ikke har medbestemmelse.

Utformingen av fremtidens Europa

EU3D er direkte koblet på den pågående debatten om EUs fremtid.

Dette inkluderer den såkalte «konferansen om Europas fremtid» (Conference on the Future of Europe), som skal stake ut en ny kurs for EU i lys av utfordringer som finanskrisen, flyktningkrisen, brexit og nå koronapandemien. Disse krisene og utfordringene har resultert i krav om å gjøre EUs ordninger mer fleksible og tilpasset medlemslandenes ulike behov og de spesielle hensyn som preger de ulike politikkområdene. Altså differensiering.

Ved hjelp av Forskningsrådets forsterkningsmidler vil EU3D bidra til å koble norske aktører tettere opp mot de prosessene hvor man diskuterer utformingen av fremtidens Europa.

Forskningen i prosjektet vil også bidra til økt innsikt i EUs prioriteringer og strategiske mål for reformarbeidet – og hvordan dette påvirker Norge og handlingsrommet vårt:

Hva betyr det for Norge om EUs medlemsstater blir enige om tettere samarbeid innen forsvars- og sikkerhetspolitikk? Hva innebærer det for oss om EU får mer direkte styring over politikkfelt som grensevern eller asyl og innvandring?

Eller omvendt: Hva skjer hvis EU blir mer fleksibelt? Hvordan vil et EU preget av økt lokal tilpasning og løsere tilknytning påvirke Norge? Vil vi få større handlingsrom? Blir det vanskeligere eller enklere å forsvare interessene våre?

Enestående forskningsnettverk

DiCE samler de tre store EU-prosjektene InDivEU, EU IDEA og EU3D. Sammen med prosjektpartneren TEPSA utgjør dette et enestående nettverk av 44 ledende tankesmier og forskningsinstitutter innenfor europapolitikk i 37 land.

Prosjektet samler forskning på differensiering i Europa. DiCE har som mål å knytte sammen forskere og myndigheter, politikere og beslutningstakere, slik at reformer og politikk kan baseres på den fremste forskningen på feltet.

Forskningsrådets forsterkningsmidler gjør at norske miljøer kan kobles enda tettere opp mot dette kunnskapsnettverket. Dermed bidrar forsterkningsmidlene til viktig kunnskap for norske byråkrater og beslutningstakere, interesseorganisasjoner, næringsliv og andre som påvirkes av det europeiske samarbeidet og Norges tilknytning til EU.

For mer informasjon om EU3D og DiCE, vennligst kontakt John Erik Fossum (project coordinator) eller Geir Kværk (project manager).

Publisert 4. mars 2021 13:17 - Sist endret 4. mars 2021 13:30