English version of this page

Demokratisk konstitusjonalisme i Europa

Som del av Grunnlovsjubileet i 2014 arrangerer ARENA en bredt anlagt og flerfaglig konferanse med vekt på nasjonalstatenes innvevning i den europeiske integrasjonsprosessen.

Illustrasjonsbilde: Colourbox.com

Den 4. november 1814 ble Norges ferske Grunnlov revidert for å kunne etablere Unionen med Sverige. I dag griper internasjonale forhold og rammebetingelser mye mer direkte inn i de nordiske landenes indre forhold enn hva tilfellet var for 200 år siden.

ARENA inviterer til to åpne arrangementer som del av den internasjonale konferansen Democratic Constitutionalism in Europe i Oslo 4.-6. november 2014.

Konferansen består av en åpen konferansedag med foredrag og paneldebatt på Blindern, en politisk debatt på Litteraturhuset og en serie med workshops de to påfølgende dagene.

Grunnlovskonferanse på UiO

Konferansen Democratic Constitutionalism in Europe tar for seg betingelsene for folkestyret i lys av den europeiske integrasjonsprosessen. Hva har skjedd med det lovbaserte samarbeidet i Europa etter eurokrisen? Har reformprosessen stoppet opp eller blitt reversert? I forlengelsen av dette løftes det frem temaer om effektene på Norge av utviklingen i EU.

Første halvdel går under tittelen What form of democracy is possible in today’s Europe? og åpnes av stortingspresident Olemic Thommessen. Hva er EUs konstitusjonelle karakter? Hvordan står det til med demokratiet i Europa i dag? Hvilke konsekvenser har eurokrisen hatt for demokratiet både på nasjonalt og overnasjonalt nivå? 

Den den tyske jusprofessoren Christian Joerges vil belyse hva som har skjedd med EUs rettslige status i lys av krisen, og Oxford-professor Kalypso Nicolaïdis diskuterer demoicracy som et alternativ til democracy i EU, et begrep som illustrerer at unionen ikke består av ett folk (demos), men flere folk (demoi).

Under tittelen Is the EU the only game in town? vies konferansens neste halvdel til å diskutere hvilke reelle muligheter stater i Europa har. Er det andre alternativer enn EU for nasjonalstatene i dag? Hvilke konsekvenser har det å være et tett integrert ikke-medlem som Norge? Hvordan er situasjonen i Sveits, som heller ikke er med i EØS? Hvilke  implikasjoner har krisen for EU-medlemmer og ikke-medlemmer?

Her innleder Ingvild Næss Stub, statssekretær for EU/EØS-minister Vidar Helgesen, om Norge og EU. Vi får også et innlegg fra Erik Oddvar Eriksen, som kaller grunnlovsjubileet en «feiring med bismak» og fra den sveitsiske statsviteren Joachim Blatter, som ser nærmere på Sveits sin EU-tilknytning og hvorvidt den kan fungere som modell. Deretter åpnes det for en paneldebatt med internasjonale eksperter på EU, konstitusjonell rett, internasjonal og EU-rett; Bruno de Witte, Carol Harlow, Harm Schepel, Daniel Thym og Imelda Maher.

For fullt program, se våre engelske sider.

Politisk debatt: Tas dagens utfordringer på alvor?

På kvelden blir det debatt om EU og de nordiske grunnlovene på Litteraturhuset. Hva betyr dagens sammenveving av europeisk og nasjonal lovgivning for ideen om nasjonalt demokrati? Vi utfordrer parlamentarikere fra Sverige, Danmark og Norge: Tas dagens grunnlovskontekst og utfordringer alvorlig nok?

I panelet sitter Jette Christensen (Ap), Michael Tetzschner (H) og Karin Andersen (SV), i tillegg til danskene Steen Gade og Poul Skytte Christoffersen og svenske Daniel Tarschys. Kjetil Wiedswang fra Dagens Næringsliv stiller også. Han tror at debatten om Norges forhold til EU er uunngåelig når Norges medlemskap i EUs finansbyråer etter alt å dømme blir en realitet.

Konferansen er knyttet til det NFR-finansierte grunnlovsprosjektet Den norske grunnloven i en europeisk kontekst (NORCONE). Den er en del av Stortingets og UiOs hovedprogram for jubileumsåret 2014.

Publisert 5. juni 2013 09:52 - Sist endret 2. nov. 2014 12:31