Hele livet i staten

Tobias Bach, Jarle Trondal og Jacob Aars har publisert en artikkel med resultater fra Norsk Forvaltningspanel (NFP) i Stat og styring. 

Image may contain: Rectangle, Font, Line, Parallel, Technology.

Sammendrag

De ansatte i den sentrale forvaltningen er veldig fornøyd med jobben og vil gjerne bli der hele arbeidslivet. De har også mer tillit til andre mennesker enn resten av befolkningen har. Dette er noen av de første resultatene fra den store undersøkelsen til Norsk Forvaltningspanel.

Høsten 2020 og våren 2021 gjennomførte Norsk Forvaltningspanel (NFP) første runde med spørreundersøkelser til et panel av forvaltningsansatte. NFP er en forskningsinfrastruktur som er etablert for å gjennomføre jevnlige spørreundersøkelser blant forvaltningsansatte i Norge (se faktaboks). Til sammen 2279 ansatte i departementer, direktorater og tilsynsorganer har meldt seg inn i NFP. Dette tilsvarer omtrent 10 prosent av alle ansatte i sentralforvaltningen.

Den første undersøkelsen inngikk i et samarbeid med andre paneler, der medborgere, politikere og journalister ble stilt flere av de samme spørsmålene som de forvaltningsansatte. En slik koordinert datainnsamling gjør det mulig å sammenligne holdninger til sentrale grupper i det politiske systemet. Den andre runden av spørreundersøkelsen i NFP ble sendt ut høsten 2021, denne gangen utelukkende med spørsmål rettet til forvaltningsansatte. Datainnsamlingen avsluttes i begynnelsen av 2022.

I første runde av NFP ble respondentene stilt flere bakgrunnsspørsmål, som er viktige for å analysere respondentenes representativitet i forholdet til populasjonen, det vil si ansatte i sentraladministrasjonen. Analysen viser noen skjevheter mellom våre respondenter og populasjonen. Det som peker seg ut mest, er at respondenter (og spesielt kvinner) under 40 år er underrepresentert i NFP, noe som trolig skyldes at denne gruppen har vært under spesielt høyt tidspress under pandemien.

De fleste respondenter har stilling som (senior)rådgiver eller tilsvarende nivå, og brorparten av respondentene har høyere utdanning, noe som gjenspeiler undersøkelsens populasjon. Det er tilnærmet kjønnsbalanse i panelet, og de fleste respondentene bor i Oslo eller på Østlandet, noe som er lite overraskende, gitt at undersøkelsen var rettet mot ansatte i sentralforvaltningen.

I denne artikkelen presenterer vi sentrale momenter fra en populærvitenskapelig rapport med utvalgte resultater fra den første spørreundersøkelsen. Vi konsentrerer oss om fire temaer: forskjeller mellom departementer og direktorater, tilfredshet med arbeidsplassen, fartstid i sentraladministrasjonen og tillit blant forvaltningsansatte.

Informasjon

Tobias Bach, Jarle Trondal and Jacob Aars
Hele livet i staten

Stat og Styring, 2022, 32(1), pp. 46-48.
DOI: 10.18261/stat.32.1.15 

Published Mar. 7, 2022 10:41 AM - Last modified Mar. 7, 2022 10:41 AM