Politikkens organisering

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift diskuterer Jarle Trondal politikkens organisering.  Essayet er skrevet i anledning markeringen av Professor Morten Egebergs vitenskapelig karriere.

Essayet diskuterer politikkens organisering og er skrevet i anledning markeringen av Professor Morten Egebergs vitenskapelige karriere idet han trer over i pensjonistenes rekker. Markeringen fant sted 31. mai 2018 ved Universitetet i Oslo. Markeringen og essayet understreker Morten som en av de sentrale bidragsyterne innen det organisasjonsfaglige studiet av offentlig politikk og administrasjon. Artikkelen summerer opp noen hovedtrekk i Mortens vitenskapelige bidrag til statsvitenskapen, forvaltningsforskningen og organisasjonsfaget. Essayet viser sammenheng og sti-avhengighet i forskningsbidragene, men også flere områder hvor Morten har vært pioner. Stiavhengighet henger sammen med at et sett grunnleggende spørsmål har vært gjennomgående over tid: Hva er sammenhengen mellom trekk ved forvaltningens organisering, rekruttering, lokalisering og institusjonalisering på den ene siden og faktisk beslutningsadferd på den andre. Hva er årsaker til organisasjonsendring og reform? Hvordan samvirker nasjonal sentralforvaltning med internasjonal administrativ orden, og med hvilke konsekvenser for offentlig styring? Hvordan henger trekk ved forvaltningens organisering sammen med godt styresett? Hvordan kan organisasjonsfaget gjøre statsvitenskapen relevant gjennom bidrag til kunnskap om organisasjonsdesign? Pionerrollen henger trolig sammen med en naturgitt nysgjerrighet, evnen til å observere, samt det å sette mange mindre empiriske biter i teoretisk sammenheng. I så måte har Morten vært ideutvikler og teoribygger til glede for generasjoner av statsvitere.

Full info

Jarle Trondal
Politikkens organisering

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, Årgang 34, nr. 2-3, 2018, s. 143-151

Published Sep. 25, 2018 12:01 PM - Last modified Mar. 11, 2019 1:56 PM