Multi-level Administration in the Statistics Area

In this article in Nordisk Administrativt Tidsskrift (in Norwegian), Jarle Trondal and Dag Ole Teigen analyse the management of government agencies in a multi-level administrative order by means of a case study of Statistics Norway.

Sammendrag

Et gjennomgående spørsmål i forvaltningspolitikken er i hvilken grad og hvordan statlige etater kan styres. Et mindre hyppig stilt spørsmål er hvordan etatsstyring arter seg når statlige etater inngår i en fler-nivå-administrativ orden. Dette spørsmålet diskuteres og illustreres i denne artikkelen med eksempler fra det norske Statistisk sentralbyrå. Litteraturen om fler-nivå-administrasjon (MLA) viser hvordan Den europeiske unions (EUs) administrasjon knytter seg til nasjonale sentraladministrative instanser ved å «adoptere» dem stykkevis og delt. Denne litteraturen viser tendenser til at nasjonale direktorater og tilsyn («byråer») opptrer med flere roller eller «hatter» – både som del av en felles EU-administrasjon, som del av transnasjonale administrative nettverk med søsterbyrå i andre land, og endelig som del av nasjonal sentraladministrasjon. Nasjonale byråer opererer således i mer komplekse administrative omgivelser enn tidligere. Dette skaper usikkerhet om hvor byråene i praksis hører hjemme. Denne studien viser hvordan det norske Statistisk sentralbyrå (SSB) inngår i et komplekst institusjonelt samkvem med moderdepartementet (Finansdepartementet – FIN), Europakommisjonens administrasjon, samt søsterbyråer i andre land.

Full info

Dag Ole Teigen og Jarle Trondal 
Fler-nivå-administrasjon på statistikkområdet

Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 3/2015, 92. årgang

Published Jan. 28, 2016 1:18 PM - Last modified July 3, 2018 10:30 AM