The European Administrative System

In this article of the Norwegian journal Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, Jarle Trondal offers a framework for analysis of the European administrative system.

Abstract

Departing from the observation that both analysts and practitioners face problems of meaningful categorization of the European political-administrative system, this paper suggests a conceptual frame through which this system may be understood. Arguably, the catalogue of concepts of the EU polity fails to acknowledge the administrative dimension. This article sets out a three-folded agenda: Firstly, it offers a supplementary conceptual frame that takes the ‘administrative dimension’ seriously. It is suggested that the European politico-administrative system can be seen as a European multilevel administrative system (MLA). Secondly, the paper suggests how the MLA approach differs from one of its conceptual rivals – the multilevel governance approach (MLG). Finally, the paper offers some empirical illustrations of the MLA approach in the contemporary European administrative system.

Sammendrag

Med utgangspunkt i at både observatører og praktikere har problemer med meningsfull kategorisering av det europeiske politisk-administrative systemet, foreslår denne artikkelen en begrepsramme som dette systemet kan forstås gjennom. Artikkelen argumenterer for at eksisterende begrepsrammer ikke har spent over den administrative dimensjonen i forståelsen av EUs styreform. Artikkelen presenterer en tredelt dagsorden: For det første gir den en supplerende begrepsramme som tar den 'administrative dimensjonen' på alvor. Det europeiske politisk-administrative systemet blir sett på som en europeisk fler-nivåadministrasjon. For det andre viser artikkelen hvordan ideen om fler-nivåadministrasjon skiller seg fra en av sine begrepsmessige rivaler – fler-nivåstyring (multilevel governance). Endelig gir artikkelen noen få empiriske illustrasjoner.

Full info

Jarle Trondal
Det europeiske administrative systemet - En begrepsramme

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, årgang 31, nummer 1, 2015, s. 29-49

Published June 12, 2015 2:35 PM - Last modified June 25, 2015 2:48 PM