Canons in organisational research

Johan P. Olsen and Morten Egeberg both contribute to a new guide on Norwegian organisational research. The book includes selected constitutive and essential texts by Norwegian researchers from the period 1950-2000.

Johan P. Olsen and Morten Egeberg are both selected as contributors to a new guide in Norwegian organisational research. The book reprints twelwe canonized texts which have been carefully selected by a jury among 85 contributions nominated by the Norwegian network for organisational research (NEON).

Two of eleven nominated texts by Johan P. Olsen are included in the book: The famous 'garbage can' article published with Cohen and March in 1972 and a chapter in Rediscovering institutions, a book co-authored with Jim March in 1989. Four texts by Morten Egeberg were nominated, and the theory chapter of his 1984 monograph on the organisational design of public administration was selected and included as one of the constitutive and essential texts in the field of organisational research.

Organisasjonsfaglige kanoner

Boken Veivisere i norsk organisasjonsforskning: Organisasjonsfaglig kanon er redigert av Jan Erik Karlsen og inneholder et utvalg av de mest sentrale organisasjonsfaglige tekstene fra norske forskere i perioden 1950-2000. Boken har som formål å utarbeide og begrunne en norsk organisasjonsfaglig kanon 1950-2000, samt å presentere et mindre utvalg av særs lesbare kanoniserte tekster. Den har utgangspunkt i NEON-nettverket som nominerte 85 ulike forslag til rosverdige tekster. Fra disse valgte en jury ut 25 tekster som er omtalt i bokens andre del. Siste del av boken består av 12 gjengitte tekster som blir betegnet som «veivisere» i norsk organisasjonsforskning.

Dermed inneholder boken et utvalg av de mest sentrale organisasjonsfaglige tekstene fra norske forskere 1950–2000. Tre av disse tolv kapitlene er skrevet av Johan P. Olsen og Morten Egeberg, som var nominert med henholdsvis 11 og 4 tekster hver. De tre utvalgte bidragene, samt juryens begrunnelse for valget, er listet i det følgende.

Olsen: En skattkiste av ideer og tanker

Cohen, M.D., J. G. March og J. P. Olsen (1972) A Garbage Can Model of Organizational Choice, Administrative Science Quarterly, 17(1)

Juryens begrunnelse: «Artikkelen som introduserer den såkalte søppelkasse-modellen for beslutninger, er i dag standard referanse i alle innføringsbøker i organisasjonsteori. Modellen er en logisk videreutvikling av Herbert Simons teori om begrenset rasjonalitet, og hvordan dette åpner opp for at kontekstuelle forhold sterkt kan påvirke både beslutningsprosesser og -utfall. Samtidig utvides Simons begreper, blant annet gjennom artikkelens påpeking av at preferanser også utvikles i løpet av beslutningsprosesser, og dermed må betraktes som endogene heller enn eksogene. Tankene som utvikles i artikkelen, fortsetter å ha innflytelse i disipliner så forskjellige som psykologi, økonomi, statsvitenskap og sosiologi.»

March, J.G. and J.P. Olsen (1989) Rediscovering Institutions, New York: Free Press

Juryens begrunnelse: «Et av de sterkeste bidrag i nyinstitusjonalismen, og også en bok som er massivt sitert på tvers av disipliner (spesielt de ulike typene "appropriateness"). Boken er en kulminasjon av tanker som forfatterne først fremmer i March, J.G. & Olsen, J.P. (1984) The new institutionalism: organizational factors in political life. I boken tar forfatterne opp tema med en bemerkelsesverdig bredde; den er en sann skattkiste av ideer og tanker. Helt sentralt står ideen om atferd som noe som er - i alle fall delvis, og avhengig av situasjon - bestemt av den konteksten atferden finner sted i. Dette åpner for en fascinerende tilnærming til atferd, der atferd ses som et komplekts samspill mellom individuelle trekk og kontekstuelle forhold. Like viktig er det at boken knytter klare bånd mellom ulike analysenivåer, og sterkt fremhever at det å forstå mikroprosesser er sentralt for å forstå mesofenomenet institusjoner, og i siste instans også makrofenomener som demokrati.»

Teksten som er gjengitt i boken er kapittel to, «Rules and the Institutionalization of Action».

Egeberg: Organisasjonsteori for offentlig sektor

M. Egeberg (1984) Organisasjonsutforming i offentlig virksomhet, Oslo: Universitetsforlaget

Juryens begrunnelse: «Denne boken er viktig for å introdusere organisasjonsdesign som en disiplin i organisasjonsteorien. Den føyer seg inn i en tradisjon der organisasjon ses som et virkemiddel for å nå mål, denne gang med fokus satt på hvordan politisk-administrative beslutninger kunne formes av den organisatoriske konteksten. Slik sett tok boken det instrumentelle perspektivet som til da hadde vært tett knyttet til bedriftsorganisasjoner, med seg inn i utformingen av offentlige organisasjoner. Samtidig er boken tett knyttet til hvordan organisasjonsutforming kan påvirke beslutningsprosesser og -utfall, noe som distanserer den fra det mer bedriftsorganisasjonsorienterte fokus på effektivisering av arbeidsprosesser. Tankene og ideene som Egeberg utarbeidet i boken, har formet studiet av offentlig politikk og administrasjon i alle tre tiårene etter den kom ut.»

Teksten som er gjengitt i boken er 1984-bokens teorikapittel, kapittel to.

Full info

Veivisere i norsk organisasjonsforskning: Organisasjonsfaglig kanon
Jan Erik Karlsen (red.)
Fagbokforlaget, 2015
 

Published Jan. 18, 2016 1:21 PM