Nye perspektiver på demokratiet

Cathrine Holst er medredaktør av et festskrift til Rune Slagstad, Rett og Politikk. Boken inviterer til prinsipiell debatt om styreform, konstitusjon og grunnleggende trekk ved stat og samfunn. Holst bidrar også med et kapittel om «kunnskapsbasert politikk» og eksperters rolle.

Om boken

Boken Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser er redigert av Cathrine Holst sammen med Jan Fridthjof Bernt og Steinar Stjernø. Redaktørene har dedikert boken til professor Rune Slagstad «for hans langvarige, omfattende og mangesidige bidrag til intellektuell diskusjon, norsk forskning og samfunnsliv».

Hva er forholdet mellom rett og politikk - i dag og i et historisk perspektiv? Hvor går grensene for demokratiet - og hvor går grensene for rettsliggjøring og ekspertstyre? Hvordan påvirker politikk og samfunn retten - og hvordan legger retten rammer for demokrati og samfunnsutvikling? Hvilke gode kvaliteter har vårt styresett slik det fungerer i dag - og hva er kritikkverdig?

Bokas artikler inviterer til prinsipiell debatt om styreform, konstitusjon og grunnleggende trekk ved stat og samfunn. Temaene spenner fra likestilling, religion og ytringsfrihet til strafferett, trygd og helse. De beveger seg fra det interne livet på Stortinget og i Høyesterett før og nå til krisen i Europa, EØS og menneskerettighetenes «sakralisering», fra Eidsvoll og Kristiania til Strasbourg og Brussel.

Likestillingspolitikk, eksperter og folk flest

De fleste forskere som uttaler seg om kontantstøtten, mener at den bør fjernes, skriver Cathrine Holst i kapittelet «Likestillingspolitikk, eksperter og folk flest». Offentlige utredninger har konkludert med det samme. Også når det gjelder fedrekvoten er ekspertene rimelig samstemmige: Øremerking av foreldrepermisjon bidrar til likestilling. Blant de folkevalgte har et flertall så langt ønsket å beholde kontantstøtten, mens fedrekvoten nylig ble kuttet.

Holst diskuterer rimelige forventninger til politikere og forvaltning i møte med ekspertråd, og til ekspertene som gir rådene, i lys av mål om «sannhets-sensitive» politiske beslutninger og demokratiske prosesser.

Full info

Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser
Jan Fridthjof Bernt, Cathrine Holst og Steinar Stjernø (red.)

Pax, 2015
ISBN: 9788253037905

 

Published Apr. 8, 2015 11:25 AM - Last modified Apr. 8, 2015 11:26 AM