Europeisk flernivådemokrati og status for Norge

John Erik Fossum har bidratt med kapittelet 'Europeisk flernivådemokrati og status for Norge' i boken Det norske demokratiet i det 21. århundre.

Boken Det norske demokratiet i det 21. århundre er redigert av Harald Baldersheim og Øyvind Østerud, og utgitt ved Fagbokforlaget i 2014.

Om boken

Ved 200-årsjubileet for Grunnloven – hvilke utfordringer står det norske demokratiet overfor? Er det rimelig å forvente en fortsettelse av den skrittvise utvidelsen og utdypingen av demokratiet som har preget den politiske utviklingen i Norge siden 1814? Hvor vil i så fall en slik utvikling føre oss? Boken belyser norsk suverenitets- og forfatningsutvikling, og analyserer demokratiet i komparativt perspektiv samt gjennomgår sentrale problemer omkring politisk deltakelse og styring, herunder det lokale folkestyret.

Sammenlagt tegner forfatterne et bilde av det norske demokratiet preget av fleksibel suverenitetshevding, politisk stabilitet og folkelig legitimitet. Samspillet i systemet smøres av en politisk kompromisskultur som gjør mange motsetningsfylte trekk håndterbare. Men den norske demokratisk-politiske orden er avhengig av et delvis uforutsigbart internasjonalt stats- og markedssystem og av evne til leveranse av velferdsgoder. Settes disse forutsetningene i spill, kan den norske orden bringes ut av balanse.

Boken er et resultat av tverrfaglig samarbeid innenfor rammen av Demokratiprogrammet ved Universitetet i Oslo.

Status for norsk demokrati

John Erik Fossum stiller spørsmålet om hva status er for demokratiet i det flernivåsystemet som vokser fram i Europa, og spesifikt hvilke implikasjoner dette har for det norske konstitusjonelle demokratiet. For å belyse spørsmålet gjør Fossum rede for hvilken type flernivåpolitisk system EU er, og hva slags demokratisk karakter og kvalitet (eller mangel på sådan) EU har. I kapittelet tar Fossum også for seg konsekvensene av euro-krisen for EU-systemet, og bemerker dens status også som en politisk og konstitusjonell krise. Fossum viser til at måten krisen er blitt håndtert på har avdekket strukturelle svakheter ved selve EU-konstruksjonen, og i høy grad forsterket dem. Han finner at Norge har utviklet et svært nært forhold til EU og i dag har en relasjon med dype konstitusjonelle og demokratiske implikasjoner for landet.

Full info

John Erik Fossum
'Europeisk flernivådemokrati og status for Norge'

I: Det norske demokratiet i det 21. århundre
Harald Baldersheim og Øyvind Østerud (red.)

Fagbokforlaget, 2014
ISBN: 978-82-450-1614-7

Published June 27, 2014 12:16 PM - Last modified June 27, 2014 12:16 PM