Conditions for Democracy in Europe

In the latest issue of Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, John Erik Fossum analyses the strive towards EU democratisation in order to understand the conditions and premises for democracy in Europe (in Norwegian).

In this article, John Erik Fossum analyses the strive towards democratising the European Union in order to understand the conditions and premises for democracy in Europe. Why focus on the EU when democracy in Europe has traditionally been linked to the nation state? Because the democratic role, character and quality of the nation states are clearly affected by European integration, Fossum claims.

Abstract in Norwegian

Denne artikkelen fokuserer på demokratiseringsbestrebelsene i den Europeiske Unionen (EU), som et inntak til å forstå demokratiets kår og forutsetninger i Europa. Hvorfor fokusere på EU når demokratiet i Europa historisk sett har vært forbundet med nasjonalstaten? Det er fordi nasjonalstatens demokratiske rolle, karakter og kvalitet tydelig påvirkes av EU-integrasjonen. I dag er det ikke lenger mulig å evaluere europeiske staters (i særlig grad EUs medlemsstaters) demokratiske kvalitet uten å ta EU-integrasjonens rolle og innflytelse i betraktning. Med andre ord gir det liten mening i å vurdere demokratiets kår og forutsetninger i Europa i dag hvis man ikke samtidig tar hensyn til og avklarer den betydningen som EU-integrasjonen har, nettopp fordi europeisk integrasjon endrer forutsetningene for nasjonalt demokrati.

Denne artikkelen skal belyse følgende to spørsmål. For det første: Hva slags demokratiseringsprosess(er) er det vi står overfor i dagens Europa? Det andre dreier seg om krisen: Hvilke effekter har krisen på disse prosessene?

Med hensyn til det første spørsmålet kan vi peke på flere ulike prosesser forankret i ulike visjoner om EU. [...] I den første delen av denne artikkelen skal jeg presentere disse prosessene i mer detalj og vise at EU ikke har foretatt noe klart valg mellom dem, men har bygget alle tre inn i sin struktur og virkemåte. Dette innebygde spenningsforholdet, særlig mellom den andre og den tredje prosessen gir oss en annen måte å forstå EUs demokratiske underskudd på.

I den andre delen av artikkelen fokuserer jeg på de demokratiske implikasjonene av den såkalte euro-krisen. Poenget er at dette ikke bare er en finansiell og fiskal krise, den er også en konstitusjonell krise med betydelige implikasjoner for Europas videre demokratiske utvikling. Det er ingen tvil om at krisen og den måten den har vært håndtert på så langt har påvirket demokratiet i Europa. I tillegg ser krisen ut til å bidra til økt differensiering i Europa, som også vil påvirke demokratiet.

Full Info

Demokratiets kår og forutsetninger i Europa
John Erik Fossum
Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift, 2013, No 4, pp. 327-346

 

 

Published Dec. 11, 2013 12:05 PM - Last modified Apr. 9, 2014 12:06 PM