Tilbake til Europa

Denne artikkelen ser nærmere på den påvirkning forventninger om EU-medlemskap har hatt på utviklingen i sentral- og østeuropeiske kandidatland siden den kalde krigens slutt.

This paper looks at developments in candidate countries in Central and Eastern Europe generated by their membership aspirations in the EU. A key observation is that by way of membership and conversion criteria, the EU has affected internal developments in each of the nation states way prior to formal membership. The paper is in Norwegian.

ARENA Working Paper 21/2002 (html)

Helene Sjursen

Denne artikkelen tar for seg EUs forhold til Sentral-Europa og Baltikum. Den viser at de sentraleuropeiske og baltiske landene gradvis blir innlemmet i et større overnasjonalt system karakterisert av en rekke felles normer og regler. EU har overtatt oppgaver som tidligere tilfalt nasjonalstaten og har således endret betingelsene for utformingen både av innenriks- og utenrikspolitikk. Gjennom kriteriene for medlemskap i EU griper den direkte inn i sentrale politiske beslutninger i søkerlandene og bidrar dermed til å påvirke utviklingsretningen allerede før de formelt er medlemmer av EU.

Artikkelen viser at de sentraleuropeiske og baltiske landene gradvis blir innlemmet i et større overnasjonalt system karakterisert ved en rekke felles normer og regler. Det vil si at utvidelsen mot Sentral-Europa og Baltikum ikke bare fører til endrede rammer for internasjonal politikk i Europa. EU har overtatt oppgaver som tidligere tilfalt nasjonalstaten og har således endret betingelsene for utformingen også av innenrikspolitikken. Gjennom kriteriene for medlemskap griper EU direkte inn i sentrale politiske beslutninger i søkerlandene og bidrar dermed til å påvirke disses utviklingsretning allerede før de formelt er medlemmer av EU.

Tags: enlargement, East-Central Europe, Copenhagen criteria
Published Nov. 9, 2010 10:52 AM