Nordiske forvaltningsnettverk i en EU-kontekst

Denne rapporten av Astrid Lie Olsen tar for seg den norske sentralforvaltningens deltakelse i internasjonale nettverk med særlig fokus på hvorfor nordisk nettverksdeltakelse opprettholdes på fagområder der det finnes EU-nettverk.

Byråkrater i norske direktorater deltar i begge typer forvaltningsnettverk, og temaene det samarbeides om er ofte de samme. Gjennom en casestudie av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) undersøker denne rapporten i hvilken grad det er overlapp og koblinger mellom de nordiske nettverkene og EU-nettverkene på samme fagområde. Og, i lys av EUs stadig mer sentrale rolle og tegn til svekkelse av det nordiske samarbeidet, hvorfor opprettholder DSB deltakelsen i de nordiske nettverkene på fagområder der det også finnes EU-nettverk?

Studien finner stor grad av overlapp og koblinger mellom de to typene nettverk.  Den viser at nordiske nettverkene gir nyttegevinster DSB ikke får i EU-nettverkene, som økt påvirkningskraft i EU, samarbeid om fellesnordiske utfordringer, nordisk regelverksharmonisering og er en arena med tettere relasjoner enn i EU. På samfunnssikkerhetsfeltet er det nordiske samarbeidet ikke svekket, men har tvert imot økt i betydning de senere årene, i takt med utviklingen i EU.

Astrid Lie Olsen har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og var tilknyttet ARENA som studentstipendiat.

ARENA Report No 2/16 (pdf)

Nordiske forvaltningsnettverk i en EU-kontekst. En casestudie av nettverksdeltakelsen til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Astrid Lie Olsen

Desember 2016

Published Dec. 23, 2016 2:31 PM - Last modified Jan. 26, 2017 3:18 PM