When Smart Specialisation Came to Norway

In this report (in Swedish), Linn Tomasdotter analyses the interaction between the regional and European level in the implementation of 'smart specialisation', an EU strategy for science and innovation at the regional level.

Why do regional authorities respond to changes within the framework of the European Union? In this report, Linn Tomasdotter analyses the interaction between the Norwegian county administration Nordland and the European Union in the implementation of 'smart specialisation'. She finds that the national and supranational organisational structure has increased the scope of interaction between the regional and European level, making it less dependent on the national level.

Abstract in Norwegian

Hvorfor responderer regionale myndigheter på endringer innenfor rammene av Den europeiske union (EU)? EU har bidratt til å åpne opp et større handlingsrom for andre aktører enn de nasjonale, deriblant regionale parter. En tydelig forsknings- og innovasjonspolitisk dimensjon har vokst frem i EUs regionalpolitikk blant annet gjennom introduksjonen av «smart spesialisering». Samtidig ble ansvaret for regional forskning i Norge flyttet fra nasjonalt til regionalt nivå med forvaltningsreformen i 2010. Det har altså skjedd endringer i både i omgivelser og organisasjon. Denne rapporten undersøker samspillet mellom EU og norske regionale myndigheter ved å se nærmere på Nordland fylkeskommune. Nordland er den første fylkeskommunen som har valgt å implementere EUs prinsipper for smart spesialisering.

Et hovedfunn i rapporten er at organisasjonsstrukturen på overstatlig og nasjonalt nivå har gitt fylkeskommunen økt handlingsrom til direkte interaksjon med EU. Fylkeskommunen er mindre avhengig av det nasjonale nivået. Den identifiserer seg mer med EUs forståelse av regional utvikling gjennom smart spesialisering, og ønsker å utvide sitt nettverk av samarbeidspartnere utenfor Norges grenser. Rapporten finner at organisatorisk kapasitet har hatt størst betydning for responsen. God økonomi og tilgjengelig personale har gjort det mulig å utrede initiativet og følge opp arbeidet uten at det har gått på bekostning av den øvrige virksomheten.

Linn Tomasdotter har en Mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og var tilknyttet ARENA som studentstipendiat.

Download pdf (148 pp)

ARENA Report No 3/15
När smart specialisering kom till Norge: En organisationsteoretisk analys av flernivåinteraktion och EU:s mjukare sida
Linn Tomasdotter

Desember 2015

Published Dec. 16, 2015 3:21 PM - Last modified Apr. 25, 2016 11:40 AM