Reformstaten. En organisasjonsteoretisk tilnærming til den solbergske staten

Jarle Trondal har skrevet kapitlet om Erna Solbergs reformstat i Noralv Veggelands bok, Den solbergske staten.

Image may contain: Poster, Community, Font.

Om boken

Professor Noralv Veggeland har samlet ni av Norges mest respekterte samfunnsforskere for å skrive fagkritiske essays om virkningene av Solberg-regjeringenes politikk. Selv skriver Noralv Veggeland i forordet: «Vi lever i en velferdsstat der skatte- og velferdsordninger gjennom etterkrigstiden var ment å ga en sosialt og geografisk utjevnende effekt. Nå ser vi i Norge en motsatt tendens under Solbergregjeringene, en økende økonomisk ulikhet.»

Forfatterne er Stein Reegård, Jarle Trondal, Ole Gunnar Austvik, Bjørg Marit Andersen, Per Kristian Mydske, Per Halvor Vale, Torill Nyseth, Helene Bank og Dag O. Hessen. Temaene de skriver om er EUs Statsstøtteregel, den solbergske staten som reformstat, norsk energipolitikk, konsekvenser av helseforetaksreformen, regional styring. norsk landbrukspolitikk, New Public Management, miljøkrisen og koronapandemien.

Reformstaten. En organisasjonsteoretisk tilnærming til den solbergske staten

Perioder dominert av kriser presser offentlige organisasjoner til å tilpasse seg, reformere og innovere – rutinemessig og i stadig raskere tempo. Den solbergske reformstaten er intet unntak. Klimakrise, sammenbrudd i finanssektorer, migrasjonskriser, populisme og digital transformasjon gjennom kunstig intelligens gir opphav til overraskelser som offentlig forvaltning må besvare. Det gir også faglige utfordringer og behov for teoretisk innsikt som samtidig kan være praktisk nyttig. Dette kapitlet gir et riss av en organisasjonsteoretisk tilnærming som kan fylle et slikt behov i studier av offentlig styring. Offentlig innovasjon har klatret til toppen av den politiske dagsorden, kanskje tidligere i USA enn i Europa, med ambisjoner om å gjøre offentlig administrasjon mer fleksibel og smidig i møtet med nye samfunnsutfordringer. 

Den solbergske stat har hatt en gjennomgående høy reformtakt. Vi forstår derfor den solbergske staten som en reformstat. Forskningen har vært langsom i å forstå reformstaten. Som et svar på utfordringen om å gjøre studiet av offentlig politikk og administrasjon nyttig, fremsetter dette kapitlet to argumenter: (i) For det første er styring av reformer – eller metastyring – et viktig verktøy for innovasjon i offentlig forvaltning, og for det andre (ii) er slike aktiviteter avhengig av organisasjonsdesign og dermed av en organisasjonsteoretisk tilnærming til selve studiet.

Kapitlet gir en organisasjonsteoretisk tilnærming til metastyring, og dermed også et perspektiv på hvordan offentlig forvaltning kan håndtere samfunnsmessige endringer gjennom å (re)designe organisasjonsstrukturer.

Full info

Jarle Trondal
Reformstaten. En organisasjonsteoretisk tilnærming til den solbergske staten

Den solbergske staten. Noen fagkritiske vurderinger om nyliberalismens makt i Norge
Noralv Veggeland (red.)

Svein Sandnes Bokforlag, 2020
ISBN: 9788292945650

Published Oct. 23, 2020 2:58 PM - Last modified Jan. 29, 2022 3:21 AM