Hvordan virker EU?

Jarle Trondal, Guri Rosén og Espen D. H. Olsen har utgitt ny og oppdatert utgave av boken Hvordan virker EU? (Universitetsforlaget). 

bok, omslag, Hvordan virker EU?

Om boken

EU fremstilles ofte som et byråkratisk uhyre eller et mellomstatlig samarbeidsprosjekt hvor bare de største medlemsstatene bestemmer. Bildet er imidlertid mer sammensatt: EU er også overnasjonalt og utgjør et politisk, rettslig og administrativt system der statene inngår.

Hvordan virker EU? gir en grundig innføring i hvordan EUs flernivåstruktur er bygget opp, hvordan sammenvevingen av ulike styringsnivå påvirker utformingen av EUs politikk og politiske system - samt hvordan Norges samarbeid med EU er organisert, og hvilke faktorer som former Norges befatning med EU.

I første del av boken forklarer forfatterne hvordan EU virker gjennom å se på ulike caser som følger saksgangen på politisk og administrativt nivå, med hovedvekt på samspillet mellom europeisk og nasjonalt nivå. I andre del presenteres EUs sentrale institusjoner: Ministerrådet, Europakommisjonen, Europaparlamentet, EU-domstolen samt andre EU-institusjoner som EU-byråene, ekspertkomiteer og Den europeiske sentralbanken.

Denne nye utgaven inneholder oppdaterte presentasjoner av EUs institusjoner og politisk-administrative prosesser. Det gis også ny innsikt i hvordan EU har håndtert flere av tiårets store europeiske kriser. I tillegg har boken nye kapitler om Norges politiske og administrative forhold til EU.

Full info

Hvordan virker EU? Institusjoner og politiske prosesser. 2. utgave
Espen D. H. Olsen, Guri Rosén, Jarle Trondal,

Universitetsforlaget, 2020
ISBN: 9788215042787

Published Aug. 24, 2020 2:00 PM - Last modified Jan. 29, 2022 2:18 AM