Tre artikler i Stat & Styring

Erik Oddvar Eriksen, Andreas Eriksen og Trym Nohr Fjørtoft har publisert hver sin artikkel om spenningene mellom fag og politikk i nyeste utgave av Stat & Styring.

Image may contain: Text, Media, News, Technology.

Strategier for å håndtere ekspertorganers legitimitet 

Av Erik Oddvar Eriksen

Legitimitetsproblemene som oppstår når eksperter utvikler og utøver politikk, kan møtes med tre typer strategier. En grunnleggende løsning på disse problemene mangler likevel. Men kanskje er et svar mer nærliggende enn andre. 

Har politiske verdier en plass i forvaltningen? 

Av Andreas Eriksen

Forvaltningen utøver stadig mer makt på armlengdes avstand fra folkevalgte politikere. Bør denne makten involvere politiske vurderinger i tillegg til faglige? Ja, demokratiet avhenger av at den gjør det. 

Teknisk ekspertise kan være en politisk ressurs 

Av Trym Nohr Fjørtoft

En utbredt begrunnelse for å delegere makt til uavhengige ekspertbyråer er at de bare befatter seg med tekniske spørsmål. De tar avgjørelser basert på vitenskapelige vurderinger eller andre typer ekspertise, uten politisk innblanding. Kravet om objektive vurderinger kan være en kilde til makt, innflytelse og legitimitet, men kan også brukes til å begrense byråers makt.

Full info 

Erik Oddvar Eriksen
Strategier for å håndtere ekspertorganers legitimitet

Andreas Eriksen
Har politiske verdier en plass i forvaltningen?

Trym Nohr Fjørtoft
Teknisk ekspertise kan være en politisk ressurs

Stat & Styring, vol. 30(03), 2020, s. 4-7 (E.O. Eriksen), 8-11 (A. Eriksen) og 12-15 (T.N. Fjørtoft)

Published Oct. 5, 2020 11:39 AM - Last modified Feb. 3, 2022 1:14 AM