Norsk Europaforvaltning

Denne studien i Norsk statsvitenskapelig tidsskrift til Jarle Trondal og Nadja Kühn er basert på en studie av norske departementstjenestemenns EU-arbeid gjennom to 10-år.

Sammendrag

Formålet med denne studien er å belyse departementsansattes rolle i europeisk flernivåforvaltning i tidsperioden 1996 til 2016. Studien argumenterer for at organisatoriske variabler på nasjonalt nivå er avgjørende for hvordan premisser fra EU-institusjonene blir fanget opp og innlemmet i norsk sentralforvaltning, og i siste instans i offentlig politikk. Artikkelen gir to viktige bidrag. For det første presenteres unike data fra norske departementsansattes rolle i europeisk flernivåstyring over en tidsperiode på 20 år (N=3562). For det andre bidrar studien med et organisasjonsteoretisk perspektiv for å forklare faktisk atferd blant «eurokrater» i norske departementer. Artikkelen belyser generelle organisasjonsteoretiske sammenhenger som kan anvendes utover denne studien. Artikkelen viser at departementsansatte er tett koplet til EUs flernivåforvaltning. Videre bekrefter studien betydningen av organisasjonsvariabler innen offentlig styring, også med hensyn til beslutningsprosesser i sentralforvaltningen som strekker seg over flere administrative nivå.

Full info

Jarle Trondal og Nadja Kühn
Norsk Europaforvaltning. Et organisasjonsteoretisk perspektiv på departementenes EU-arbeid

Norsk statsvitenskapelig tidsskrift, Årgang 34, nr. 2-3, 2018, s. 46-64

Tags: administrativ integrasjon, organisasjonsfaktorer, flernivåforvaltning, kompatibilitet, spesialisering, primær
Published Sep. 25, 2018 11:53 AM - Last modified Feb. 2, 2022 7:14 AM