Webpages tagged with «educational policy»

Published Nov. 9, 2010 10:52 AM

Denne artikkelen ser på utviklingstrekk i høyere utdanningsinstitusjoner, med spesielt blikk på europeisering.

This paper discusses the internal and external dynamics of higher education institutions, with particular focus on Europeanization.

ARENA Working Paper 01/2006 (pdf)

Åse Gornitzka & Johan P. Olsen