Johnsen, Camilla: INDÍGENAS EN LA CIUDAD

Sammendrag

Denne oppgaven handler om hverdagen til studenter med urbefolkningsbakgrunn i Cochabamba, og deres møte med byen, og menneskene der. Bakgrunnen for dette temaet er at Bolivia gjennomgår store kulturelle, politiske og økonomiske endringer, som et resultat av at de for første gang har en president som selv er en del av urbefolkningen. Dette har ført til et økt fokus på de ulike urfolksgruppene i landet, og resultert i en større sosial, og kollektiv, bevissthet omkring urfolkenes rettigheter. Et perspektiv ved denne bevisstgjøringen er høyere utdanning. Tidligere var universitetene i stor grad forbeholdt elitene i landet, mens det i dag er oppnåelig for mange landsbyboere. Gjennom en stipendordning får flere ungdommer fra landsbygda muligheten til å oppnå målet sitt: å ta høyere utdanning slik at de kan få en god jobb, og forsørge seg selv og familien.

Temaet for oppgaven er å se på hvordan ulike former for sosial differensiering påvirker hverdagen til urfolkstudenter i Cochabamba. Jeg vil diskutere i hvilken grad bakgrunnen deres, med små landsbysamfunn, slektskap og resiprositetsforhold, påviker deres måte å leve på i byen? Dette vil diskuteres i lys av arbeidsdeling og kjønnsidentitet. Videre vil jeg argumentere for betydningen av slektskap og familie i tiden etter at ungdommene flytter til byen. Gjennom oppveksten på landsbygda har de blitt inkorporert i sosiale nettverk, som består, til tross for at de flytter til byen. Disse nettverkene bidrar til å opprettholde de tette båndene til familie og slektninger i landsbyen, samtidig som de er i stand til hjelpe ungdommene med, for eksempel, å finne et sted å bo i byen.

Hvilken oppfatning ungdommene har av seg selv og hvordan de blir oppfattet av andre vil være to sentrale aspekter ved denne oppgaven. Slike oppfattelser er kontekst- og situasjonsbetingede og er nedfelt i diskurser og praksis relatert til hverdagslige aktiviteter. Disse perspektivene kan relateres til hierarki diskurser som ut fra en historisk kontekst har vært en innvirkende faktor for forholdet mellom urbefolkning, og mestiser og hvite. Dette vil diskuteres i lys av sosiale grenser, og med et fokus på en følelse av tilhørighet til både byen og landsbygda.
 

Emneord: Bolivia, Urbefolkning Av Alf Jensen
Publisert 18. aug. 2010 14:28 - Sist endret 25. aug. 2010 13:28