Forskning ved Sosialantropologisk institutt

Forskningen ved SAI er globalt orientert, systematisk komparativ, forankret i langvarig feltarbeid og tematisk svært variert.

Å forstå andres liv

Et sentralt metodisk ideal i faget er å tre inn i andre verdener enn vår egen, forstå andres liv og de sammenhengene de er en del av. Slik søker vi å vinne innsikt i hvordan verdensbilder, selvforståelse og sosiale praksiser henger sammen med de sosiale relasjonene folk er en del av i sine daglige liv. Med dette utgangspunktet vender antropologer blikket også mot eget samfunn, og søker å forstå det med et sammmenliknende blikk.

Regional kunnskap

Sosialantropologisk institutt har lenge hatt en særlig sterk regional ekspertise på Afrika, Latin-Amerika og Europa. Også Oseania, Sørøst-Asia, Kina og Japan er særlig sentrale for vår forskning. Instituttets stab har i det siste tiåret vært spesielt opptatt av globaliseringsprosesser, og i 2008 ble temaet «Globalisering og lokalisering» utpekt som satsingsområde. Forskningsinteressen innenfor dette temaet knytter seg til hvordan økonomiske, politiske, ideologiske og økologiske prosesser påvirker og endrer betingelsene for lokalt liv i ulike deler av verden. Slike endringsprosesser er dynamiske, og de påvirkes og formes alltid av lokale prosesser – de lokaliseres og håndteres forskjellig. I dag tar en vesentlig del av denne forskningen ved SAI for seg ulike aspekter ved forholdet mellom natur og samfunn.

Kjerneområder

Instituttet har utarbeidet fire kjerneområder, som omfattes av det overordnede teamet Globalisering og lokalisering. Disse er:

 

 

Publisert 10. mars 2009 16:35 - Sist endret 13. feb. 2013 14:12