Vil knytte bånd til arkeologi

Marianne Lien og Wenzel Geissler inviterer til arbeidsgruppe på NAFs årskonferanse om de felles røttene til sosialantropologi og arkeologi.

Et nedlagt laboratorium gir spor om en tapt framtid i Wenzel Geisslers bok «Traces of the future»: An archeology of Medical Science in Africa.

Et nedlagt laboratorium er et av flere eksempler på spor av en tapt framtid, i Wenzel Geisslers bok «Traces of the future»: An archeology of Medical Science in Africa.  

Foto: © Evgenia Arbugaeva

NAFs årskonferanse på Lillehammer 5. - 7. mai vil Lien og Geissler lede arbeidsgruppen SPOR: en utforsking av grenselandet mellom antropologi og arkeologi.

Sosialantropologi og arkeologi har felles røtter, men med akademisk disiplinering har fagene skilt lag og har ikke vært naturlige referansepunkter for hverandre på lenge. I de senere år har vi likevel sett en oftest implisitt gjensidig tilnærming: Antropologiens selv-forståelse som humanistisk synkron samfunnsvitenskap er utfordret både gjennom økt oppmerksomhet om temporalitet og historie og gjennom økt interesse for materialitet og ikke-menneskelig agens. Arkeologi på sin side handler ikke lenger bare om fortiden og dens rekonstruksjon, og har i økende grad rettet sin oppmerksomhet mot nåtiden og fortidens fysiske tilstedeværelse, samt til de sosiale og performative dimensjoner som knytter seg til utgravings- og dokumentasjonspraksis. På denne måten har disiplinene kommet nærmere hverandre, men ofte uten egentlig å samarbeide.

Med denne arbeidsgruppen vil vi slå et slag for tettere teoretisk og metodisk samarbeid mellom sosialantropologi og arkeologi. Sammen er vi godt rustet for å utforske det 21. århundrets mangfoldige nåtider, ikke minst de som skapes av gamle sannheters sammenbrudd. Ved å trekke veksler på hverandres teoretiske og metodiske verktøy kan vi studere sedimenter av fortidens moderniteter og svunne forventninger, og avdekke konturene av nye skillelinjer i forhold til en omstridt framtid. Materialitet står nødvendigvis sentralt i en arkeo-antropologisk tilnærming : landskap, ruiner, skrot og sedimenter av ulike slag utgjør elementer av det vi generisk kan kalle spor (traces) – der nåtid løser seg opp i lag av fortid, og i knipper av drømmer som aldri ble virkeliggjort.


Vi inviterer med dette til disiplinær utroskap, og til å gjenoppfriske gamle slektsbånd mellom antropologi og arkeologi, både teoretisk og metodisk. Gjennom en etnografisk tilnærming til utgravinger og arkiver, samt gjennom antropologisk deltagelse og nærvær blant fortidens objekter, håper vi å berike antropologien og bidra til en fornemmelse av tid som både er politisk relevant og godt forankret i det 21. århundre.

Les mer konferansen og arbeidsgruppene.

Publisert 27. apr. 2017 10:00 - Sist endret 27. okt. 2017 13:08