Sosiologi

Har du tenkt på hvor mye samfunnet du bor i former deg? Har det noe å si hvilket land foreldrene dine kommer fra eller hva de jobber med? Sosiologien tar for seg hele det moderne samfunnet og dets deler. Skolebesøkerne ønsker å inspirere elever med interesse for samfunnsfag til å studere sosiologi.

Sosiologiprogrammets skolebesøksordning tilbyr undervisning innenfor tre ulike temaer. Det legger opp til undervisning, oppgaver og diskusjoner. Samt informasjon om studielivet og arbeidsmuligheter etter endt studie. 

 

 

Tema 1: Samfunnsvitenskaplige tenkemåter

Samfunnsvitenskapelige tenkemåter tar for seg kvalitativ og kvantitativ metode. Sosiologer favner bredt og forskningsartikler kan benytte alt fra statistikk til intervjuer og tekstanalyse. Gjennom oppgaver knyttet til metodene vil hva slags svar de forskjellige metodene gir være i fokus.

Temaet dekker følgende kompetansemål:

  • Gjøre rede for hvordan sosiologer går fram for å innhente kunnskap om samfunnet
  • Gjøre rede for tenkemåter i sosiologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger.

 

 

Tema 2: Sosialisering

Sosialisering starter med teoretikeren Parsons og tar oss videre til Goffmans teori om frontstage og backstage, for så å utforske hvordan sosiale medier er en slags midtscene hvor innholdet kan kategoriseres som offentlig privat. Elevene vil få mulighet til å reflektere ved hjelp av oppgaver og dypdykk i fersk forskning om sosiale medier.

Temaet dekker følgende kompetansemål:

  • Definere sentrale begreper knyttet til sosialisering
  • Drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen
  • Sammenlikne sosialisering i primær- og sekundærgrupper og reflektere over sosialisering som en livslang prosess

 

 

Tema 3: Sosial Ulikhet

Sosial ulikhet tar utgangspunkt i Marx, Weber og  Bourdieu og definerer begreper som klasse og sosioøkonomisk posisjon, kapital-former og det sosiale rom. I andre halvdel trekkes det inn dagsaktuell forskning på ulikhet i henholdsvis kjønn og etnisitet.

Temaet dekker følgende kompetansemål:

  • Gjengi og bruke teorier om lagdeling og klasser for å forklare sosial ulikhet
  • Finne fram til, bearbeide og presentere informasjon om fordelingen av goder i Norge
  • Gjøre rede for prinsipper for fordeling av goder og diskutere hvordan prinsippene henger sammen med maktforhold i samfunnet

 

 

 

Studentene som kommer på besøk er masterstudenter i sosiologi med interesser innenfor migrasjon, kultur og kunstsosiologi m.m.

Ta kontakt på skolebesok@sv.uio.no for mer informasjon og for å avtale besøk. 

Publisert 12. aug. 2016 08:14 - Sist endret 16. aug. 2017 13:05