Sosialkunnskap

I dette programfaget kan vi tilby tre ulike undervisningsopplegg som er holdt av masterstudenter fra sosiologi og sosialantropologi. 

Tema 1: Samfunnsvitenskapelige tenkemåter

Hvordan jobber egentlig sosiologer? Hvilke metodiske verktøy benytter de, og hvilke fordeler og ulemper har de ulike metodene? I dette undervisningsopplegget går vi gjennom aktuell forskning hvor ulike metoder er anvendt. Elevene vil også få oppgaver hvor de får prøve seg på vitenskapelig metoder.

Dekker følgende kompetansemål:

 • Beskrive fasene i samfunnsvitenskapelig forskning og vurdere metodiske og etiske problemstillinger knyttet til forskningen.
 • Gjøre rede for viktige kjennetegn ved kvalitativ og kvantitativ samfunnsforskning og drøfte fordeler og ulemper med metodene. 

Tema 2: Velferd og velferdsstaten

Hva er egentlig velferd og finnes det ulike velferdsstater? I dette undervisningsopplegget vil vi se på hvordan sosiologen Gøsta Esping-Andersen har beskrevet velferdsstaten Norge. Vi vil også se på hvordan det norske velferdssystemet er med å påvirke familiestrukturer og sosialisering.

Dekker følgende kompetansemål:

 • Definere begreper knyttet til sosialisering og bruke dem til å sammenlikne sosialisering i ulike tidsperioder i Norge.
 • Definere begrepet velferd.
 • Gjøre rede for sentrale prinsipper som velferdsstaten bygger på.
 • Gjøre rede for hvordan velferdsstaten finansieres.
 • Analysere velferdsstatens utfordringer og diskutere velferdsstatens rolle i framtiden. 

Tema 3: Kulturforskjeller og sosiale problemer

Kan kultur brukes til å forklare forskjeller i samfunnet? Når kan det kulturelle bli et sosialt problem? Dette undervisningsopplegget gir et innblikk i hvordan kulturforskjeller spiller inn i folks liv og levevilkår. 

Dekker følgende kompetansemål:

 • Reflektere over uttrykket «det gode liv» og diskuter om urfolk, etniske og nasjonale minoriteter kan ha en annen oppfatning av «det gode liv» enn majoritetsbefolkningen.
 • Gjøre rede for teorier om årsaker til kriminalitet, vurdere samfunnets reaksjonssystem og drøfte tiltak som kan forebygge kriminalitet
 • Gjøre rede for sentrale behov hos barn og unge og drøfte hvordan oppvekstmiljø kan påvirke tilfredsstillelse av behovene.
 • Gjengi teorier om årsaker til rusmiddelmisbruk og bruke teoriene til å vurdere hvordan rusmiddelmisbruk kan forebygges og behandles.

Ta kontakt på skolebesok@sv.uio.no for mer informasjon og for å avtale besøk. 

Publisert 12. aug. 2016 08:14 - Sist endret 16. jan. 2018 10:21