Sosialantropologi

Sosialantropologisk institutt har siden etableringen i 1964 utviklet seg til et av Europas ledende institutter for antropologi. Skolebesøkerne ønsker å inspirere nysgjerrige elever til å studere sosialantropologi. l tillegg til å forklare hva sosialantropologi er, tar undervisningen utgangspunkt i dialog med elevene. Et overordnet mål er å få elevene til å reflektere rundt samfunnsfaglige spørsmål og vise at den sosiale verden er konstruert av og for mennesker.

 

Tema 1: Kulturforståelse

Våre formidlere ønsker å vise hva antropologi er og hvordan alles verdener er kulturskapte gjennom gruppeoppgaver, refleksjon, filmsnutter, individuelle oppgaver og diskusjon. Skolebesøkerne vil gi elevene metodiske verktøy som skal hjelpe dem med å se på det ukjente med nytt blikk.

Kompetansemål som blir dekket:

  • Forklare forskjellen på begrepene egosentrisk og etnosentrisk, bruke begrepene til å analysere årsaker til konflikter mellom individer og mellom grupper og diskutere løsninger på konfliktene
  • Gjøre rede for ulike betydninger av begrepet kultur og reflektere over meningsinnholdet i uttrykk som «norsk kultur»
  • Drøfte massemedienes rolle i sosialiseringen

 

 

Tema 2: Kvalitativ metode

Elevene skal få reflektere over kvalitativ metode og forskerens subjektive rolle. Her legges det vekt på deltagende observasjon og feltarbeid. Det legges særlig vekt på kulturrelativisme som metodisk verktøy.

Kompetansemål som blir dekket:

  • Gjøre rede for tenkemåter i sosialantropologi og bruke dem til å forklare sosiale sammenhenger.
  • Gjøre rede for hvordan sosialantropologer går frem for å innhente kunnskap om samfunnet
  • Bruke samfunnsvitenskapelige tenkemåter til å sammenlikne kulturer

 

 

Tema 3: Feltarbeid

Skolebesøkerne knytter den teoretiske og metodiske undervisningen opp mot eget feltarbeid og masteroppgave. Her vil det vises film og bilder, før det avslutningsvis åpnes for spørsmål og diskusjon.

 

 

 

Individuell tilrettelegging for hvert enkelt besøk er også mulig. Dersom klassen allerede er kjent med nøkkelbegrepene i antropologien, kan formidlerne fokusere på analytisk fremgangsmåte, metode eller feltfortelling.

Ta kontakt på skolebesok@sv.uio.no for mer informasjon og for å avtale besøk.

Publisert 12. aug. 2016 08:19 - Sist endret 16. aug. 2017 13:01