Psykologi

Hvordan forstå menneskelig tenkning, oppførsel, personlighet og identitet? Hva er sammenhengen mellom musikk og emosjoner? Hvorfor blir noen syke, mens andre har god helse? Hvorfor skapes og hvordan kan man unngå konflikter mellom grupper? Gjennom å presentere fire ulike temaer i psykologi gir vi et innblikk i hvordan det er å være menneske i dagens samfunn. 

Universitetet i Oslo tilbyr årstudium, bachelor, master og profesjonsstudium i psykologi. Bachelor- og master-programmet gir mulighet for å fordype seg i fagretninger som arbeids- og organisasjonspsykologi, helsepsykologi, kultur- og samfunnspsykologi, sosialpsykologi og kognitiv psykologi. Profesjonsstudiet tilbyr praksis og fordypning i kliniske ferdigheter. Gjennom undervisningstemaene nedenfor dekkes utvalgte områder av læreplanene for programfagene Psykologi 1 og Psykologi 2.

 

Tema 1: Personlighetspsykologi

Hvem er du? Har du en personlighet, eller er du kun styrt av ytre krefter? Hvorfor bryr vi oss om vår egen og andres personlighet? Dette undervisningsopplegget gir en innføring i ulike personlighetsteorier, typer og trekk.

 

Kompetansemål som blir dekket

 • Definere personlighet, og gjengi ulike personlighetsteorier
 • Gjøre rede for betydningen av arv og miljø i menneskets utvikling
 • Drøfte sammenhenger mellom erfaringer i oppveksten og holdninger og verdier som voksen
 • Beskrive hvordan mennesket utvikler sitt selvbilde og sin identitet
 • Gjøre rede for ulike emosjoner og behov, og hvordan disse påvirker og styrer atferd
 • Gjøre rede for sammenhengen mellom gener og menneskets muligheter og begrensninger

 

 

Tema 2: Musikk og emosjoner

Hvorfor vekker musikk følelser? Hvordan er musikk knyttet til menneskets utviklingshistorie, kulturelle bakgrunn og identitet? Kan musikk bidra til empati? Dette undervisningsopplegget gir innblikk i hvordan musikk både kan uttrykke og fremkalle følelser i mennesket.

 

Kompetansemål som blir dekket

 • Gjøre rede for ulike emosjoner og behov, og hvordan disse påvirker og styrer atferd
 • Beskrive hvordan mennesket utvikler sitt selvbilde og sin identitet
 • Gjøre rede for begrepet persepsjon, og forklare hva som menes med selektiv persepsjon
 • Forklare hvordan hormoner påvirker tanker, følelser og atferd
 • Forklare hvordan evolusjonen kan endre det biologiske grunnlaget for tanker, følelser og atferd

 

 

Tema 3: Psykiske lidelser

Hva betyr egentlig en diagnose? Hvor går skillet mellom normalt og avvikende?
Dette undervisningsopplegget gir en gjennomgang av de vanligste psykiske lidelsene i Norge og hvordan synet på psykiske lidelser har endret seg gjennom historien.

 

Kompetansemål som blir dekket

 • Drøfte begrepet normalitet i forhold til psykisk helse
 • Gjøre rede for vanlige psykiske kriser i ulike livsfaser, og drøfte hvordan krisene kan føre til vekst og utvikling
 • Forklare begrepet stress, hva som skaper stress og hvordan en kan forebygge negative stressreaksjoner
 • Gjøre rede for sammenhengen mellom rus og psykisk helse
 • Drøfte forhold som påvirker psykisk helse særlig knyttet til ungdomskultur
 • Beskrive ulike former for psykiske vansker og lidelser
 • Forklare hvordan fysisk og psykisk helse påvirker hverandre

 

 

Tema 4: Psykologi og flerkulturelle samfunn

Hvordan tilpasser man seg som minoritet eller majoritet i et flerkulturelt samfunn? Hvorfor oppstår etniske konflikter? Dette undervisningsopplegget går inn på årsaker til sosiale konflikter i flerkulturelle samfunn.

 

Kompetansemål som blir dekket

 • Drøfte sammenhenger mellom erfaringer i oppveksten og holdninger og verdier som voksen
 • Forklare hvorfor og hvordan grupper oppstår, vedlikeholdes og oppløses
 • Drøfte hva som påvirker og endrer holdninger
 • Drøfte diskriminering med utgangspunkt i kunnskap om grupper, roller og holdninger
 • Gjøre rede for hvordan mellommenneskelige konflikter kan oppstå, og gi eksempler på hvordan de kan løses
 • Definere multikulturell kompetanse, og drøfte personlige og sosiale utfordringer i et flerkulturelt samfunn

 

 

 

 

Ta kontakt på skolebesok@sv.uio.no for mer informasjon og for å avtale besøk.

Publisert 14. aug. 2017 19:55 - Sist endret 16. aug. 2017 12:06