75 prosent av studentene på SV fornøyde

Studentene ved SV-fakultetet er overveiende fornøyde med studiekvaliteten på programmet de går på. 75 prosent svarer at de er tilfreds eller svært tilfreds med studieprogrammet sitt.

Studiestart: Og de fleste som begynner på SV trives, viser Studiebarometeret. (Foto:UiO) 

Det kom fram av Studiebarometeret, som ble lagt fram i februar i år. Barometeret viser data fra en nasjonal spørreundersøkelse i regi av NOKUT som blir sendt ut til over 60 000 studenter hver høst. Studiebarometeret viser studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter. Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere utdanning og gi nyttig informasjon om studiekvalitet.

 

Ris og ros

Det punktet som peker seg mest positivt ut er i hvilken grad programmet er faglig utfordrende. Minst fornøyd er studentene med antall tilbakemeldinger fra faglig ansatte. Tilfredshet med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder yrkes og fagspesifikke ferdigheter skårer også lavt.

 

Studiedekan Ingjerd Hoëm sier at vi ved SV- fakultetet har som målsetning å styrke integreringen av studentene i fagmiljøene.

Vi vil styrke læringsutbyttet og arbeidslivsrelevansen i studiene gjennom større bruk av nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer.

Dette er også nedfelt i fakultetets årsplan for 2017-19.

 

Høy svarprosent er helt avgjørende for å følge opp resultatene fra undersøkelsen på en god måte på studieprogrammene. Fakultetets samlede svarprosent på 50 prosent gir et godt utgangspunkt for å forbedre studiekvaliteten på programmene. Dette er en klar forbedring fra tidligere år, og forhåpentligvis vil flere studenter gjøre sin stemme hørt, og delta i undersøkelsen i årene framover. Studiebarometeret er fakultetets viktigste tilbakemelding fra studentene om tilfredshet på studieprogrammene. Fakultetet og programmene jobber aktivt med oppfølging av studentundersøkelsen i arbeidet med forbedring av studiekvaliteten.

 

Gjør det best på ESST


Hele 88 % av studentene ved masterprogrammet ESST (Society, Science and Technology in Europe) svarte på undersøkelsen, og vant dermed fakultetets konkurranse om pizzakalas til programmet med høyest svarprosent.

Resultatene i undersøkelsen viser at studentene ved ESST utmerket seg særlig positivt blant programmene ved fakultetet når det gjelder eksamens- og vurderingsformer.

Programmet skårer høyt på eksamens- og vurderingsformer som oppfordrer og bidrar til å bruke kunnskap fra flere emner til å løse oppgaver, og i hvilken grad eksamens- og vurderingsformene oppfordret til refleksjon og kritisk tenkning.

 

Senterleder Fulvio Castellacci ved TIK-senteret har denne kommentaren til hvorfor ESST skårer høyt på dette punktet i undersøkelsen:

"Eksamen- og vurderingsformene på TIK og ESST er primært basert på hjemmeeksamen, der studentene må skrive essayer om temaer knyttet til de forskjellige emnene. Spørsmålene vi stiller i disse hjemmeeksamenene er stort sett åpne og generelle, og dytter studentene til å tenke på og skrive om hele pensum og ikke bare fokusere på noen spesifikke temaer. Dette er en nyttig øvelse til masteroppgaven, der studenter må tenke på forskjellige temaer og sammenligne teoretiske perspektiver og mulige metoder."

 

200 000 til nyskaping

For å nå vår målsetning om å utarbeide planer for nyskapende og studentaktive lærings- og vurderingsformer som er tilpasset læringsutbyttet i programmene, har vi satt av kr 200 000 i år til enheter som ønsker å utvikle nye undervisnings- og vurderingsformer, avslutter studiedekan Ingjerd Hoëm.

 

Av Liv Tone Måseidvåg
Publisert 9. mars 2017 12:21 - Sist endret 10. mars 2017 09:53