English version of this page

Vi forsker på: Offentlig politikk og administrasjon

Offentlig politikk og administrasjon omhandler politikkens organisering og innhold. Et grunnleggende tema for fagområdet er betingelser for politisk kontroll av forvaltningen.

Illstrasjonsfoto: Flickr.com. Copyright Stortinget

Vi har to underområder innen offentlig politikk og administrasjon: institusjonsutviklling, forvaltningspolitikk og reformer og policy-analyser.

Innenfor begge underområdene forsker vi på flernivåstyring og mekanismer for samspill på tvers av styringsnivåer, herunder konsekvenser av europeisk integrasjon. Vi ser også på ufordringene i skjæringsflaten mellom fragmentering av det offentlige apparatet og behovet for tverrsektorielt samarbeid og koordinering. Ikke minst er demokrati- og deltakelsesproblemer i økende grad aktuelle forskningstema.

Institusjonsutvikling, forvaltningspolitikk og reformer

  • Dette området omfatter studier på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå.
  • Det legges vekt på store linjer og drivkrefter i forvaltningsutviklingen samt virkninger av valg av organisasjonsformer på innflytelsesforhold og politikkens innhold.
  • Fagfeltet er i en brytningstid, både teoretisk, gjennom nye institusjonelle tilnærminger, og empirisk, gjennom at New Public Management-reformer gradvis erstattes av eller suppleres med nye styrings- og reguleringsformer.

Policy-analyser

  • Området dreier seg om studier av tilblivelse, utforming, iverksetting og evaluering av offentlig politikk. Iverksetting av offentlig politikk er et problemfelt som krever komplekse modeller for analyse av tverrinstitusjonell samhandling.
  • Typologier over offentlig politikk er utgangspunkt for hypoteser om systematiske sammenhenger mellom pressgruppemønster, beslutningsformer og institusjonsmodeller. Gjennom evalueringsstudier rettes søkelyset mot virkninger av offentlig politikk.

Forskningsprosjekter

Bosetting av flyktninger- mellom offentlig styring og lokal politikk

Nettverk, kontroll og læring – bedre håndtering av komplekse samfunnsproblemer

Politisk lederskap i kommunestyret. En komparativ studie av Norge og Danmark (POLECO)

Den krevende borger (avsluttet)

Eurotrans: Omformingen av Europas politiske orden (avsluttet)

Publisert 29. sep. 2010 14:25 - Sist endret 25. sep. 2017 15:22