Sluttrapporter fra Prosjektforum

Prosjektform har oppdragsgivere fra store statlige og private virksomheter til mindre virksomheter og organisasjoner. Temaene strekker seg fra omdømmeanalyse, via evaluering av lederkurs til kartlegging og organisasjonsanalyser.

Prosjektrapporter 2016

Å dreie ei stor skute - Veien mot økt organisering av yngre arbeidstakere med høyere utdanning i Fagforbundet

Oppdragsgiver var Fagforbundet, og studentgruppa besto av Martin Raaen Eidissen, Lisa Nordick, Helene Olsen, amund Hamnes Aaberge og Hanna Kielland Aalen.

Denne rapporten tar for seg Fagforbundets ønske om å tilpasse seg endringer i samfunnets utdanningsnivå og deres mål om å øke organiseringen av yngre arbeidstakere med høyere utdanning. Rapporten tar for seg ulike organisasjonsinterne faktorer som kan påvirke realiseringen av dette målet. Den ønsker å undersøke interne forutsetninger som kan være til hinder for oppnåelse av målet, og kommer med anbefalinger og tiltak som kan bidra til økt organisering av yngre arbeidstakere med høyere utdanning.

 

Å gripe uante muligheter - En studie av regionalt utviklingsarbeid

Oppdragsgiver var KS, og studentgruppa besto av Agnethe Kristiansen, Andrea Arntzen Bondi, Hiba S. Ali, Linn Slåttun og Simen K. Berg.

Rapporten tar for seg hvordan tre utvalgte fylkeskommuner, Vestfold, Rogaland og Nordland, jobber med regional utvikling. Formålet er å finne hvordan arbeidet kan forbedres nå og i fremtiden. Datamaterialet i rapporten bygger på dybdeintervjuer fra representanter fra de utvalgte fylkeskommunene, deres samarbeidsaktører og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Rapporten tar for seg følgende temaer: definisjoner av regional utvikling, fylkeskommunens rolle, organisering av arbeidet og samarbeidet, målsetninger og målsettingsprosess, virkemidler, synlighet, suksesskriterier, nye regioner, og forbedring og effektivitet.

 

Pakkeforløp for kreft - Evaluering av pakkeforløp med vekt på arbeidsprosesser og organisering

Oppdragsgiver var Oslo Universitetssykehus, og studentgruppa besto av Heidi Avila, Tora Regina M. Deglum, Marie A. Eide og Lisa Ulrikke Vaage.

Rapporten handler om organisering og arbeidsform i forbindelse med pakkeforløpene for lungekreft og tykk- og endetarmskreft. Den tar for seg de fire punktene som
måles i forløpstiden: fra start pakkeforløp til start utredning (OF1), fra start utredning til klinisk beslutning (OF2), fra klinisk beslutning til start behandling (OF3), og det helhetlige målet fra start pakkeforløp til start behandling (OF4).

Rapporten redegjør for hva som skjer mellom disse målepunktene, og vurderer hva som fungerer og eventuelt ikke fungerer. Den ser på; styrker og svakheter ved dagens organisering, herunder eventuelle flaskehalser og uklarheter rundt ansvar og rolledeling; på kommunikasjonsflyten mellom avdelingene innenfor hvert av de to pakkeforløpene; og studerer informasjonsstrømmene og kommunikasjonslinjene, samt organiseringen mellom avdelingene.

 

Samferdsel  + Studenter = Sant? - En studie om hva som ligger til grunn for unge studenters valg

Oppdragsgiver var samferdselsektoren (Avinor, Jernbaneverket, Statens Vegvesen og Kystverket), og studentgruppa besto av Karianne Kaasin, Suzanne Schulzki, Una Sadovic og Zhanna Potekhina.

Samferdselssektoren ønsker en mer effektiv empoyer branding som et tiltak for å dekke sitt kompetansebehov. Ved å nå ut til unge studenter som befinner seg tidlig i studieløpet ved relevante studielinjer, vil de sikre at studentene ser karrieremulighetene innen samferdsel og at disse studentene vil velge studieretninger som gjør dem til kvalifiserte kandidater. Studien har vi hatt som formål å gjøre rede for følgende overordnede problemstilling:

“Hvordan kan samferdselssektoren tiltrekke seg studenter?”

Rapporten besvarer problemstillingen ved nærmere undersøkelse av to temaer: Drivkrefter bak valg av studieretning og drivkrefter bak valg av karriere. Dette gir en diskusjon om studentenes assosiasjoner til offentlig og privat sektor for å belyse hvilke styrker og svakheter som samferdselssektoren står ovenfor i sitt videre arbeid med employer branding.

 

Ledelse preget av verdier?  - En Studie av lederatferd i Veidekke ASA

Oppdragsgiver var Veidekke ASA, og studentgruppa besto av Andrea Dannemark, Eirik Jørgensen, Eli Susanna Kaupang og Hanne Stavelie.

Denne rapporten presenterer funn fra undersøkelse av hvordan ledelse utøves i Veidekke, i lys av deres grunnleggende verdier og ønsket lederatferd i Skandinavia. Rapporten gir en nåsituasjonsanalyse med den hensikt å komme fram til konkrete råd og forslag til hvordan Veidekke kan arbeide for å styrke etterlevelsen av den ønskede lederatferden i framtid. 

Publisert 30. aug. 2016 11:30 - Sist endret 7. des. 2016 14:33