Prosjektrapporter 2010

UiO: Best, men ingen vet det

Et prosjekt om UiOs omdømme blant egne og fremtidige studenter.

Oppdragsgiver var Kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Oslo og studentgruppa har bestått av Myen Nguyen, Petter Vifladt, Atle Indrelid, Line Andessen, Sasan Zarghoon.

I forbindelse med jubileumsåret 2011 ønsket Kommunikasjonsavdelingen å undersøke forskjellige aspekter ved UiOs omdømme. Problemstillingen ble: ”Hva må til for å lykkes med omdømmebygging av UiO rettet mot studenter og vgs-elever?”.

Sosiale medier i departementene – i dag og fremover

Oppdragsgiver har vært Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet (FAD), og studentgruppa har bestått av Sigurd Dyste, Lina Alsvik, Kaja B. Østerud, Georg Giskegjerde og Lene E. Halvorsen.

FAD ønsket å finne ut av hvordan statsforvaltningen ”bedre kunne utnytte potensiale som ligger i sosiale medier.” Dette ble også prosjektets problemstilling, og det har særlig blitt fokusert på sosiale mediers potensial for interaksjon og dialog. FAD hadde også et mer konkret ønskemål om å undersøke hvordan sosiale medier kan anvendes i forbindelse med arbeidet med avtalen om inkluderende arbeidsliv(IA). Gruppa har anvendt seg av litteratursøk, semistrukturerte intervjuer og fokusgruppe. Metodologisk har orienteringen vært induktiv og åpen. Aktørenes egne begreper og erfaringer danner utgangspunktet for analysen.

Kommunenes fremtidige helter - En samtale med elever og lærlinger på helsearbeiderfaget

Oppdragsgiver har vært Kommunesektorens interesse - og arbeidsgiverorganisasjon (KS), og studentgruppa har bestått av Hege Hellvik, Fredrik Asmaro, Fredrik Gregersen, Lene Godager og Kine Reegård.

Helsearbeiderfaget er en ny, praksisorientert linje på videregående nivå. Etter to års fagopplæring i skole kan elevene velge to års læretid i en virksomhet. KS ønsker å styrke denne praksisrettete utdanningen, samtidig ønsker KS å gjøre kommunesektoren til en attraktiv arbeidsplass for denne elevgruppen. Prosjektets problemstilling ble derfor ”Hvordan kan kommunene øke rekrutteringen av elever på helsearbeiderfaget til læreplasser i kommunal sektor?”

ADRA Norge - en organisasjonsgjennomgang

Oppdragsgiver var ”avdeling for sivilt samfunn” i direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad), og studentgruppa fra bestod av Catherine C. Fjellgård, Ann Kristin Furuseth, Kari johanne Hjeltnes, Marita Nordgård, Anders Svendsen og Paal B. Wangsness.

ADRA (Adventist Development and relief Agency) er en i Norge liten bistandsorganisasjon som får støtte til å gjennomføre utviklingsprosjektene sine hos Norad. Norads oppdrag til prosjektgruppen var å evaluere om kanaliseringen av midler gjennom ADRA tilfører bistandsprosessen merverdi. Hovedspørmålet var: Bidrar ADRA til prosjektenes verdiskaping og understøtter de utviklingen av det sivile samfunn i mottakerområdet? Norad ønsket også en analyse av pengestrømmer for å kunne vurdere ADRAs kostnadseffektivitet. Oppdraget innebærer en analyse av samspill mellom input og output og ikke av mer langsiktige virkninger (”outcome”). På mange måter er dette et ordinært evalueringsprosjekt som NORAD vanligvis overlater til profesjonelle konsulenter. Et bimotiv med å bruke Prosjektforum er å undersøke mulighetene for å kunne utføre litt annerledes evalueringer.

Project Leadership Experience (PLE). Effekter av et lederutviklingsprogram

Oppdragsgiver er Prosjektakademiet i Statoil. Studentgruppa bestod av Marit Wik Gundersen, Tirli Lærum Todal, Christine Hotvedt, Gøran Gundersen, Bjørn Tore Hellesøy og Lars Christian Otterbeck.

Formålet med prosjektet er å evaluere effektene av et lederutviklingsprogram primært beregnet på prosjekter. Innledningsvis avgrenset gruppa mandatet til å handle om ett program, og den avgrenset seg mot et opprinnelig ønske om å evaluere forretningsmessige effekter. Studentgruppa har dermed fått forhandlet fram et revidert mandat som utgjør grunnlaget for et realistisk og gjennomførbart prosjekt.

”Mind the gap” - En evaluering av Hartmarks 360-graders ledertilbakemelding

Oppdragsgiver var Hartmark Consulting AS. Studentgruppa fra Prosjektforum bestod av Silje Bratlie, Erik Schiefloe, Thomas Bertelsen, Charlotte Rosenberg og Nora Thorsteinsen Toft.

Hartmark har utviklet et 360-graders tilbakemeldingssystem for ledere ansatt i staten. Prosjektgruppens oppdrag var å undersøke samsvaret mellom dette instrumentet og ”Plattform for ledelse i staten” som er det sentrale dokumentet om prinsipper for statlig ledelse.

Publisert 16. aug. 2013 14:02 - Sist endret 5. des. 2017 10:17