Referat fra møtet i phd-programstyret ved SV-fakultetet 29. april 2010

Til stede: Tim Brennen, Dag Harald Claes, Anne-Lise Ellingsæter, Ingjerd Hoem, Stig Jacobsen, Marianne Lien,  Göran Sundqvist, Karen Helene Ulltveit-Moe, Pieter de Wilde og Imac Maria Zambrana.

Sekretær: Svein-Erik Grøndahl

Forfall: Christer Gulbrandsen og Salman Türken  (Zambrana og Wilde vara)

 

Dagsorden ble godkjent, med en orienteringssak i tillegg (13/10f). 

 

Sak 8/10:      OPPTAK TIL DOKTORGRADSSTUDIENE FOR H-10 (søknadsfristen 01.03.10)

Saksdokumenter: Tabelloversikt over søkere og innstillinger og innstillingsskjemaene fra enhetene for hver enkelt søker.

 

a)  Institutt for statsvitenskap

Ingvild Moe Elgsaas     - tas opp

Örn T. Thorvardarson  - tas opp under forutsetning av tilknytning til forskningsmiljø på Island og gjennomføring av metodekurs
         
b) Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi
Trine Staer - tas opp i sosiologi, og under forutsetning av at SOS4001 og et relevant spesialistkurs gjennomføres i tillegg
Maria H. Carretero - tas opp i sosiologi, under forutsetning som over

Anne Kielland - tas opp i sosiologi, under forutsetning som over

Marjan Nadim - tas opp i sosiologi, under forutsetning som over

Anders Tønnesen - tas opp i samfunnsgeografi

En søknad ble avslått.

c) Psykologisk institutt
Ragnhild Eg - tas opp
Carolien Konijnenberg - tas opp
Anna M. C. Lindvall   - tas opp
Mette L. Rasmussen   - tas opp

Synve Røine - tas opp
Frode Volden - tas opp
Rune Jonassen - tas opp under forutsetning av tilfredsstillende finansiering
To søknader ble avslått.

d) Sosialantropologisk institutt
En søknad ble avslått og en avvist.

 

e) TIK-senteret
Kjetil Olaussen - tas opp

 

f) Økonomisk institutt
Daniel Bergsvik - tas opp
Stefan M. Flügel - tas opp
Anne Aasen Godøy - tas opp
Gjermund Grimsby - tas opp
Anja Grinde Myrann   - tas opp
Henning Øyen - tas opp
En søknad ble avslått og en avvist.

 

Sak 9/10:     

FORSLAG OM LØPENDE SAKSBEHANDLING OG OPPTAK AV KANDIDATER MED AVKLART FINANSIERING
Saksdokument: Notat av  19.04.10 fra sekretæren.

 

Vedtak: Som en prøveordning fra høsten 2010 kan søkere med avklart finansiering av ph.d.-utdanningen søke om opptak uten å vente på de ordinære, halvårige fristene. Ordningen gjelder ikke for studieretningen samfunnsøkonomi, som fortsetter med sin prøveordning med opptak én gang i året, og med søknadsfrist 1. mars.


Sekretæren oversender medlemmene av Programstyret et konkret forslag til prosedyre og informasjonsopplegg til uttalelse. I prosedyren presiseres det at opplegget ikke innebærer at alle slike søknader blir behandlet umiddelbart. Prodekanen konkluderer på bakgrunn av innspillene.

 

Sak 10/10: FORSLAG TIL ENDRING AV STUDIEPLANEN I STATSVITENSKAP
 
Saksdokument av 19.04.10, med forslaget fra Institutt for statsvitenskap.

 

Vedtak:   Programstyret godkjente forslagte til endring av studieplanen i statsvitenskap. (Instiuttet ble bedt om å se næremere på et par formuleringer i planen.)

 

Sak 11/10: REVISJON AV KURSET I VITENSKAPSTEORI

Saksdokumenter: Innstillingen "Revisjon av kurset i vitenskapsteori for PhD-kandidater ved SV-fakultetet" datert 15.04.10, vedlagt sentrale nettbeskrivelser av kurset, resultater fra evalueringen av kursene V-09 og H-09, og kommentarer til innstillingen fra Lars Mjøset.

Prodekanen/leder av arbeidsgruppen innledet til diskusjon om forslagene til revisjoner.


 

Vedtak: Dekanatet arbeider videre med forslag til revisjon av kurset i vitenskapsteori på bakgrunn av innspill fra PhD-programstyret. Forslag vil sendes på høring til enhetene med anledning til intern diskusjon, før endelig forslag vedtas i PhD-styret høsten 2010.DISKUSJONSSAKER

 

Sak 12/10: KVALITETSRAPPORT FOR PhD FOR 2009
 
Saksnotat fra sekretæren av 20.04.10, med et forslag til rapport for 2009.
 Forskningsadminstrativ avdeling har bedt om en redegjørelse for kvalitetsforberedende tiltak i 2009  innen 03.05.10. 
Rapporten legges også fram for fakultetsstyret 29.04.2010.
Medlemmene av Programstyret ble bedt om å komme med ev. innspill per e-post før fristen
                       

ORIENTERINGSSAKER

 

Sak  13/10:   a) Referatet fra siste møte i Programstyret 28. februar 2010

Det kom ikke inn endringsforslag til referatutkastet til merknadsfristen 16.04.10.  Referatet er nå lagt ut på nettet, se: http://www.sv.uio.no/studier/forskerutdanning/Programstyret/programstyret18022010.html

b) Oppsummering fra styringsdialogseminaret 25. mars – synspunkter på ph.d.-utdanningen
Saksdokument:  Utdrag fra oppsummeringen, punkt 1.2 om PhD-utdanningen. De nummererte punktene representerer innspill fra enhetene i møtet, og er ikke tatt stilling til.


Prodekanen vil under denne saken orientere om rutiner fremover for styringsdialoger om PhD-utdanningen.


c) Brev til stortingsrepresentant Trine Skei Grande etter besøk på fakultetet 25.02.10
Saksdokumnet: Brev til Trine Skei Grande av 16.03.2010.
I møtet med fakultetet uttrykte Skei Grande ønske om å få tilsendt materiale som belyser
uheldige bivirkninger av finansieringsordningen for pHd-studiene, og for vår Sommerskole i særdeleshet.

 

d) Doktorgrader i tall – informasjon fra Doktorgradsregisteret ved NIFU-STEP
Saksdokument: Den halvårlige oversikten fra NIFU-STEP, nå fra februar 2010.

e) Invitasjon til å uttale seg om fakultetets forslag til Strategisk plan for 2010-2014
Personalet er gjennom Sv-nytt blitt invitert til å komme med synspunkter på forslaget, se:
http://www.sv.uio.no/ansatt/sv-nytt/uke15/organisasjon/horing-strategiskplan.html

Forskerutdanningen er omtalt på side 5-6. Merknadsfristen er satt til 5. mai.

f) Møte med PRIO 28. april om deres ønske om en felles forskerskole
Prodekanen redegjorde kort for dette møtet.

 

g) Seminar i Paris 23.-24. september 2010
Prodekanen minnet om invitasjonen til seminar i Paris 23. og 24. september om fransk-norsk samarbeid arrangert av Fransk-Norsk senter for universitetssamarbeid i samfunnsvitenskap og humaniora.


Sak  14/10:   EVENTUELT

Ingen saker

 

Marianne E. Lien

Leder

Svein-Erik Grøndahl

Sekretær

 

 

Publisert 28. aug. 2012 11:28 - Sist endret 8. juni 2015 15:03