English version of this page

Oppbygging og struktur

Opplæringsdelen i studieretning i sosiologi og studieretning i samfunnsgeografi består av til sammen 30 studiepoeng.

Oppbyggingen nedenfor gjelder kandidater som er tatt opp etter 1. januar 2015. Kandidater som er tatt opp før dette skal følge en annen oppbygging.

Alle kandidater skal gjennomføre følgende opplæring:

Obligatoriske emner (9 studiepoeng):

 • Fakultetets felleskurs i vitenskapsteori og etikk (5 + 1 studiepoeng)
 • Avhandlingsseminar (3 studiepoeng)

Valgfrie emner (21 studiepoeng):

 • Kurs i formidling (1 studiepoeng)
 • Metodekurs (5-15 studiepoeng)
 • Teori-/substanskurs (5-15 studiepoeng)
 • Konferansedeltakelse (1 studiepoeng)

 

Anbefalt utdanningsplan

3. år

SOS/SGO9006 Avhandlingsseminaret: Mot levering, 1 sp

 Valgfrie emner, 21 sp

2. år

SOS/SGO9005 Avhandlingsseminaret: Midtveisevaluering, 1 sp

 

1. år

SOS/SGO9001 Avhandlingsseminaret: Introduksjon, 1 sp

SV9101/SV9102 Vitenskapsteori og etikk, 6 sp

 

 

Obligatoriske emner

 •  SV9101 og SV9102 Fakultetets felleskurs i vitenskapsteori og etikk (5 + 1 studiepoeng). Kursene anbefales gjennomført i første semester av studiet. Kursene holdes på norsk i vårsemesteret og på engelsk i høstsemesteret. Kursene kan etter søknad erstattes av andre, likeverdige kurs.
 • Avhandlingsseminaret (3 studiepoeng) skal bidra til å videreutvikle den enkelte kandidats doktorgradsprosjekt. Avhandlingsseminaret søker å skape kullfølelse blant kandidater med tilnærmet likt opptakstidspunkt. Første del skal gjennomføres i opptakssemesteret eller semesteret etter. Andre del fungerer som midtveisevaluering og skal gjennomføres i fjerde semester for dem med treårig doktorgradsstipend og i femte semester for dem med fireårig stipend. Det kan søkes om utsettelse av første og andre del av seminaret når permisjoner, utenlandsopphold eller andre spesielle forhold tilsier det. Tredje del bør gjennomføres semesteret før planlagt innlevering. Avhandlingsseminaret består av tre moduler:

SOS9001 eller SGO9001 Introduksjon (1 studiepoeng) er et fellesseminar som skal gjennomføres i opptakssemesteret eller semesteret etter. Her presenterer stipendiatene sine prosjekter for medstipendiater og for forskningslederne/ph.d.-ansvarlige ved instituttet. Valg av monografi eller artikkelsamling som sjanger tas opp. Det arrangeres eget kurs om litteratursøk og bruk av biblioteket.

SOS9005 eller SGO9005 Midtveisevaluering  (1 studiepoeng) Andre del fungerer som midtveisevaluering og skal gjennomføres i fjerde semester for dem med treårig doktorgradsstipend og i femte semester for dem med fireårig stipend. Midtveisevaluering består av fremlegging av statusrapport for ph.d.-avhandlingen samt utkast til artikkel/kapittel. En oppnevnt opponent, medstipendiater, seminarledere og veiledere fungerer som kommentatorer. Det forventes at hovedveileder deltar i seminaret og eventuelle biveiledere oppfordres også til å delta.

SOS9006 eller SGO9006 Mot levering (1 studiepoeng) Tredje del bør gjennomføres semesteret før planlagt innlevering. Her får stipendiaten innspill i sluttføringsprosessen. De som skriver artikkelbaserte avhandlinger presenterer utkast til den innledende delen. De som skriver monografi presenterer innledningskapittelet i avhandlingen.

 

Valgfrie emner

Interne kurs som kan brukes som valgfrie emner

 • SOS9002 / SGO9002 Kurs i formidling (1 studiepoeng) handler om forskningsformidling. ISS stiller ikke krav til når dette kurset avlegges. Det vil i hovedsak legges vekt på øvelse i å skrive kronikker til dagspressen, men andre former for formidling vil også inngå. Formidlingsseminaret går over én dag. Det er krav om å sende inn eget arbeid i forkant av samlingen, og arbeidet skal bearbeides og godkjennes av kursholder i etterkant.
 • Metodekurs. Minimumskrav: 5 studiepoeng. For dem som skriver avhandlinger der empiriske analyser inngår, bør kurs vanligvis velges slik at de er relevante for disse. Også kurs som gir bredere innføringer i aktuelle metoder på kandidatens forskningsfelt, kan imidlertid være aktuelle.
 • Teori- eller substanskurs. Minimumskrav: 5 studiepoeng. Dette kan være kurs som går i dybden på aktuell teori og forskning på kandidatens forskningsfelt, eventuelt mer generelle kurs i sosiologisk teori. Dokumentasjon: Utforming av vitenskapelig essay. Tema eller perspektiver fra avhandling ses i forhold til sosiologisk fagtradisjon eller foreliggende litteratur på spesialområdet.
 • Deltakelse på internasjonale konferanse med presentasjon/paper kan gi maximalt 1 studiepoeng.

Kurs uten paper kan vanligvis ikke gi mer enn 3 studiepoeng.  For slike kurs kreves forberedt skriftlig eller muntlig framlegg/innlegg eller annen dokumentasjon i samsvar med SV-fakultetets retningslinjer (se Utfyllende regler til § 8 Opplæringsdel).

 

Godkjenning av kurs

Alle kurs, seminarer og konferanser skal godkjennes av instituttet. Her finner du detaljert informasjon om godkjenning av kurs.

Det skal søkes om forhåndsgodkjenning av eksterne kurs. Elektronisk versjon av søknadsskjema (doc) sendes ph.d.-konsulenten sammen med innscannet dokumentasjon (kursattester, litteraturliste, bekreftelser på fremleggelse på konferanser, utskrift av konferanseprogram hvor dette framgår o.l.).

 

Publisert 5. mai 2015 14:45 - Sist endret 21. nov. 2016 10:56