Kommunenes økonomiske atferd 1972-2009

Av: Rolf Aaberge med A. Langørgen og S. Løkken

Kilde: Rapporter 21/2013, Statistisk sentralbyrå.

Sammendrag:

Til tross for betydelige endringer i kommunenes økonomiske rammebetingelser i løpet av de siste 35-40   årene, har det vært stabilitet i hvilke demografiske, sosiale og geografiske faktorer som er bestemmende for kommunenes pengebruk innenfor ulike tjenestesektorer. Et unntak er barnehagesektoren som har gjennomgått store endringer.
Det er noen av funnene i rapporten Kommunenes økonomiske atferd 1972-2009 av SSB-forskerne Audun Langørgen, Sturla Løkken og Rolf Aaberge. Med modellanalyser forklarer forskerne variasjoner i kommunenes pengebruk per innbygger innenfor 12 ulike tjenesteytende sektorer (administrasjon, grunnskoler, øvrig utdanning, barnehager, helsestell, sosialhjelp, barnevern, pleie – og omsorgstjenester, kultur, kommunale veier, vann, avløp og renovasjon, samt øvrig infrastruktur).

Rapport SSB

Published June 24, 2014 2:50 PM - Last modified June 25, 2014 10:09 AM