Foreldres arbeidstilbud

Av: Marte Strøm

Publisert i:

Samfunnsøkonomen nr. 8, 2012.

Sammendrag:

Par som får barn reduserer samlet sett sitt arbeidstilbud, i Norge, som i de fleste andre land. Et tiltak som nevnes for å øke småbarnsfamiliers arbeidstilbud er å redusere skatter, eventuelt gi skattefritak for vaskehjelp og lignende. For at slike tiltak skal virke, må småbarnsforeldres arbeidstilbud reagere positivt på en reallønnsøkning. Jeg viser at høyere reallønn har sterkere effekt på kvinners arbeidstilbud etter at de får barn, representert ved en positiv økning i egenlønnselastisiteten. Effekten motsvares imidlertid av en mer negativ krysslønnseffekt for både menn og kvinner. Hvis mor får høyere lønn, vil hun jobbe mer, men mannen hennes vil jobbe mindre. Det er derfor en grense for hvor mye småbarnsfamiliers samlede arbeidstilbud kan økes med økonomiske insentiver.

Hele artikkelen (link)

Published July 3, 2014 9:39 AM